תיעוד מארכיון המדינה

תיעוד של מספר דברים הקשורים לעדן מתוך ארכיון המדינה

 

מצרף כאן קישורים לתיקים כפי שהם.

 

יהודי עדן מבקשים מצות: כאן

בקשה מקהילת יהודי עדן מפברואר 1947 לסייע לה בהבאת מצות לקהילה מארץ ישראל. על המכתב חתימות של בני הקהילה.

(תעודה מס. 3 בפרסום "תעודות בענייני חג הפסח")

 

 

העתקי מברק ששלח הרב יצחק הרצוג לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגי יהדות בריטניה וארצות-הברית, שבו הוא קורא להם לפעול למען הצלת יהודי עדן (דרום תימן) בעקבות הפרעות שנערכו נגדם אחרי החלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית (החלטת החלוקה). כאן

 

דו"ח מביקורו של ד"ר מושיץ בעדן, הביקור התקיים ב-20 עד 23 באוקטובר 1949 . מתאר את מצבם הגופני הקשה של יושבי המחנה. כאן

 

 

מברקים מאת שליחים במחנה גאולה בעדן, כאן

 

 

המאמר "ספוני טמוני חול (ציוני קברים מפרס ומעדן)" מאת יצחק בן-צבי, אשר פורסם בכתב העת "תרביץ", שנה כ"ב, ספרים ג'-ד', תשי"א. המאמר עוסק בכתובת עבריות בפרס ליד מערת שרה בת אשר ובמגנזי עדן. כאן

תמונות מעדן

חיילים בריטים בתהלוכה ברחובות עדן שנת 1940

מקור: http://afrahnasser.blogspot.co.il/2012/11/rare-pictures-of-colony-of-aden-era.html

 

Aden Esplanade Road, Crater, late 1930s

 

מה שנקרא היום המוזיאון הצבאי של עדן, ממול היתה גרה משפחת אמי, בית משפחת מנחם יחיא בנין ואחיו יעקב יחיא בנין

מקור: http://wikimapia.org/846670/The-Military-Museum

נחלת יוסף מנהגים סימן ט' אלול

מנהגינו לומר השבח האדרת והאמונה וכו' מאלול עד יהכ"פ לבד:
מנהגינו לקום באשמורת מיום א' דר"ח אלול, ותקיעת שופר מט"ו אלול ואילך מתקנת מו"ז ישועה נע"ג אב"ד דק"ק עדן:
יש יחידי סגולה קמים בכל לילה בחצות ממש וקורין תיקון חצות ותיקון הנפש וכו' וקורין תהלים עד שמתאספים הצבור בתחלת האשמורה אחרונה ואז מתחילים בקשה בשם ה' אל עולם וכו' ובקשה ב' בשם אלהי אברהם וכו' נוסח תימן כ"י, אח"כ ישן אל תרדם וכל הסליחות:
מנהגינו לאחר אשרי וקדיש עומד הש"צ ומתחיל לך ה' הצדקה וכו' וקודם שבט יהודה אומר סליחה א' של ר' שמעיה אליך ה' אקרא וכו' וקודם רחמנא אומר ב' סליחות קמתי, ובעת רצון נוסח תימן כ"י וגומר כל הסליחות הכל כמנהג ספרד המנהג מקדם להתחיל מיום כ"ה באלול לקרות בתורה בראשית בכל יום פרשה משום דקי"ל בכ"ה באלול נברא העולם וביום ר"ה נברא אדה"ר מש"ה גו' בו פרשה אחרונה של מעשה בראשית עד ברא אלהים לעשות:

נחלת יוסף – חלדי אדם פרקים י"ח – סוף

תוכן עניינים

הקודם

[מד.]

פרק י״ח – חזרה ליפו ת״ו

ביום ב', כ״ו אייר עלינו לעגלת הקיטור וחזרנו ליפו העיר, בשלום הנה האויר של העיר יפו הוא מחומם במקצת ואינו קר כ״כ כמו בירושלים שאוירה קר יותר ואדרבה לפי נטייה מעלות הרוחב מקו השוה ולצירים, ראויה היתה יפו להיות אוירה יותר קרה מירושלים ת״ו, כי הנה ירושלים שוכנת תחת המעלה אחד ושלשים ומ״ז חלקים ממעלות הרוחב והעיר יפו שוכנת תחת המעלה ל״ב ועוד ג׳ חלקים הרי לך כי יפו יותר צפונית מירושלים בט״ז חלקים, אמנם הסיבה הוא, יען כי ירושלים שוכנת ברמה וגבהה עולה מעל שטח פני הים התיכון, כמו שני אלפים ושי״ח רגל אבל העיר יפו כמעט שוה אדמתה לעל פני הים וזו היא סיבת קצת חומה, ועיין לעיל בפרק התכונה.

ביום ד׳, כ״ח אייר עלינו לספינת אוסטרייא ובבוקר השכם, היננו בפורט סעיד, ותהל״י כי הים שקט ונח כשמן, בין בהליכה בין בחזרה הנה העיר פורט סעיד היא בקצה גבול מצרים היותר צפונית, ולפי דעת בעלי האסופות הוא העיר סין הנז׳ ביחזקאל סי׳ ל' ולפי שהיתה בימים הקדמונים עיר בצורה וחזקה, על כן יקרא לה הנביא שם סין מעוז מצרים ועל שמה יקרא חלק מדבר ערב, לפאת מצרים, בין אלים והר סיני, בשם מדבר סין, אך כאשר נחרבה ארץ מצרים בימי קדם, נפקדה גם העיר הזאת ותהי למעי מפלה ולא נשאר ממנה רק שרידי חרבות, מהעיר העתיקה סין, אולם עתה כאשר חפרו תעלת הקנאל לחבר ים התיכון עם הים סוף, שבה להיות עיר סוחרת ורוכלת הים, והעיר הזאת קרובה יותר לסוריא, אשר על כן, בקשו בעלי החברה לעשות בינה ובין העיר יפו, מסילת הברזל לקרב בזה את הדרך, אך בעלי חברת הספינות עיכבו בידם לבל תהי להם לשטן להמעיט מסחרם וכו׳. אחינו היושבים פה, הם חדשים מקרוב באו. מהם מעירנו עדן ומהם מאיזמיר ומשאר עיירות. והם רק מתי מספר ועל כי שאין להם ראש ודבר אחד אשר ינחם בעצתו, ע״כ חלק לבם ותהי מצה ומריבה בבית הכנסת, על עניין הקופות והגבאות וכדומה ביד מי למסור, והדברים יגיעים, גם שינויים במנהגים וכו', 

פעם אחת, חל ברית מילה פה לאחד מתושבי עירנו עדן, והנה לתמהון לבבינו ראינו, כי לא מלו את התינוק רק לאחר חצות, בין הערבים ולאח״כ כאשר שאלנו את המוהל ה״ה חכם יוסף נר״ו והוא גם השו״ב, מדוע אין אתם מלים בבוקר כמנהג כל ישראל, השיב מה בידי לעשות ואני רק גר בארץ, הלא כך מנהג העיר עד שיתקבצו כל הנשים וכו', ואמרתי לו וכי בשביל הנשים נאחר המילה עד הערב, ואמת הוא, שכל היום כשר למילה, אבל אמרו רז״ל שזריזין מקדימים למצוות ומלין מיד בבוקר ודרשי מקראי וישכם אברהם בבקר וכו׳ וישכם משה בבקר וכו' ועיין ש״ס שבת דף קל״ב ופסחים דף ד׳ ומגילה דף כ׳ ע״ש, ודע כי גם החזן ה״ה חכם ציון נר״ו, לא ניחא ליה בהכי ואמר כי טוב מאד לעשות המילה רק בבוקר דומיא דשופר ולולב ומגילה וכמנהג כל ישראל, אך קול קריאתם כקול קורא במדבר ובתוהו יליל ישימון, כי אין כח בידם לכוף אנשי העיר ע״כ וכו'. ועכ״פ אם יש בכאן אדם גדול ותקיף ומדברנא דאומתיה, הוא יכול על זאת ליישר כל הדורא. הלא תראה כי בבואנו מעיר קהיר [קהרא] הבירה בא הרב הגדול של מצרים לכאן פה פורט סעיד, הוא הרב הנאור ה״ה רבי אהרן נר״ו הנז״ל בפרק י״ב תכף בשבת [מד:] הראשונה בשביתתו פה, תיקן שני תקנות מועילות, והוא המנהג בכאן בשבת ויו״ט בקריאת הפטרה לקרוא כל הקהל עם המפטיר כולם ביחד בקול רם. והרב הנאור הזה, גזר אומר לבל יעשו עוד כן. רק המפטיר לבדו יקרא הפטרה ואזני כל הקהל יהיו רק שומעים, כמו בס״ת וכמנהג רוב הקהילות. שנית, לא נהגו בכאן לומר מי שברך לכל הקהל, אחר קריאת הפטרה כמנהג כ״י והרב הזה הנז׳ תיקן מהיום ההוא ומעלה, לומר מי שבירך לקהל ותהי לחק ולא יעבור. ואילו היה הרב הנזכר בכאן, ביום שחל בו ברית מילה לא היה מניח בשום אופן לאחר המילה עד הערב, בשביל קיבוץ הנשים, רק בבוקר השכם, לאחר תפלת שחרית או מוסף בשבת ויו״ט, וכן אילו היה הרב הנזכר בכאן, לא היה מניח בשום אופן ליגע החתן בכלתו לאחר שעשה מעשה, כי הלא דבר זה מוסכם בש״ס ובכל הפוסקים לאחר מעשה אסור ליגע בה אפי׳ באצבע קטנה. ונוהג עמה בכל דיני נדה לעניין הרחקה וכו׳. ה׳ הטוב יכפר בעד כ״י:

פרק י״ט – מסע מצרים

ביום ראשון, כ״ד סיון, נסענו בעגלת הקיטור לילך לעיר קהיר [קהרא] הגדולה של מצרים וכחצות הגענו לעיר יסמעאלייא. עתה הוכרחנו לצאת מעגלת הקיטור הקטנה הזאת וליסע בשניה, הגדולה ורחבת הידיים, אשר במרוצתה מחרשת כל אזניים, ברעש ורוגז תגמא ארץ עד כי כארבעים מילין תיסע בשעה אחת. וכל הככר הזה כמעט כולו גנות ופרדסים ועטוף יבול תבואה למכביר. ובערב הגענו לעיר הגדולה הזאת, משוש תפארת חמדת כל מצרים והתוגרמים. גם הערבים יקראו לה מצר סתם, שם הפרט ע״ש הכלל. שכרנו לנו חדר בבית מלון אחינו היהודים אני ואחי הי״ו וכן אהובינו היקר ה״ה משה הי״ו עם האהוב נסים מנחם הכהן הי״ו. כאשר הצגתי כף רגלי על העיר הגדולה הזאת, עלה בזכרוני מאמר בעלי האסופות, כי המצרים ינוגעו לא מעט בכאב עיניהם בעבור אבק דק, הפורח שמה ועל הרוב יכלה בעורון ב״מ. ובאמת מצינו הרבה מעוברים ושבים עוורים בעיניהם, אם באחת ואם בשתים. ע״כ יראתי לצאת חוץ וכו׳ אך כאשר חקרנו היטב, כי רק בירחי ניסן ואייר יתחולל סער וסופה מנגב קדמה הנקרא חאמזין והוא סיבת העוורון אבל בירחי סיון ותמוז הם ירחים היותר טובים לבריאות אדם כי גם כואבי עינים מקודם ירפאו במו, על כן סר הפחד ממנו וכו׳:

יום א׳ רכבנו על עגלת סוסים והלכנו לראות יאור מצרים, הוא הנילוס המשקה כל ארץ מצרים בזרמת מימיו הרבים והעצומים ובלעדו הלא תהיה ארץ צמאה למוצאי מים. כי מצרים ארץ לא גושמה היא בכל עת, כנודע. והוא שוטף ועובר באמצע העיר מדרום לצפון ויחלקה לשתים. אך רוב תושבי העיר, בפרט היהודים הוא רק בחלק מזרחית, ועל הנילוס בנוי עליו גשר גדול, שבו עוברים ושבים ולא יפתח, כי אם בעת יעברו האניות הגדולות, בעלי התורן, כי בהן יובילו כנעני הארץ את יבולם ומרכולתם ועזבונם בכל קצות הארץ גם יעברו בו רפסודות קטנות וסירות דוגה הנה והנה כברקים ירוצצו בו, הנהר הזה מפליא עין רואי ומשמחים פני עובר [מה.] ושב בשפעת מימיו הרבים, אף כי נראים מימיו עכורים ואינם בהירים, בכל זאת טובים מאוד לשתייה. בתוך השדות וגני הפרדסים כרו להם גבים ותעלות רבות למען ישארו מימי השטף שמורים בתוכם לעת הצורך, להשקות בהם מקומות הקרובים והרחוקים, ויש כורים בורים עמוקים ובגלגלי משאבים ישאבו, ע״י שורים כאשר ישקו מרומי השדות:

יום א׳ הלכנו לגן החיות ובכסף מלא שילמנו לשומר הפתח, ושם ראינו כמה וכמה חיות רעות, מינים ממינים שונים, כמו אריות, נמרים, ליש, שחל, דובים, זאבים, החופר, אונצע המסוכנת באכזריות חמתה יותר מכולם, סגורים על מסגר בכלובם ועוד הרבה מינים כלבים וחתולים משונים, קופים מכמה מינים ארזלים, תוכיים, בת היענה וכו׳ ועוד ועוד אשר לא ידעתים מעודי. ושמה ראינו את השנהב הנורא העשוי לבלי חת, הוא הפיל הערום והחזק מכל חייתו שדה, גרמיו כמטילי ברזל ומצחו כנחושה ושיניו עשת שן, לו זרוע עם גבורה, ובחוטמו הארוך עד רגליו, אומרים כי בו משרש ארזים ועוקרם ממקומם, גם רוכבים בו בני אדם למסע ולטיול ומשאם איתם, גם אנכי וחברי הי״ו, רכבנו על הפיל הזה, על ארבע כסאות הקשורים עליו, ואיש יהודי המנהיגו, רוכב על צוארו ובידו מקבת ברזל, תחת השוט, כי עבד נאמן הוא ושומע לקול בעליו. וככה הלכנו וטיילנו רוכבים עליו סביב סביב לגן, כי מהלכו בנחת ובכבוד, האמנם כשחזרנו לעירנו הביאו מהודו פיל אחד לעדן, אבל אינו מגיע עד חציו של זה הפיל וכו׳:

אחינו היהודים הדרים פה, הם קדומים מדורות עולמים, ויש מהם חדשים מקרוב באו, מאירופה ומתימן ושארי ארצות. אומרים, כי יש להם ל״ו בתי כנסיות, ובאחת מהם שהתפללנו בה, הוא תפילתם ומבטאם כספרדים ואין כל חדש, הנה התפלאו הרבה מגדולי הפוסקים ז״ל פליאה גדולה על כמה קהלות הקודש, איך יגורו בארץ מצרים נגד אזהרת התורה שלא נשוב אליה עוד, אמנם נחלקו בזה לשלוש דעות, יש מהם אומרים כי לא אסרה התורה אלא בדרך הזה, היינו מא״י למצרים, אבל משאר הארצות מותר, כ״ה דעת הר״א ממיץ והסמ״ג והמרדכי והר״א מזרחי ז״ל, ויש אומרים שאין האיסור אלא בזמן שישראל שרויין על אדמתם, אבל בזמן הזה, שנגזר עלינו להיות נדחים בכל קצוי הארץ כל חו״ל אחד הוא, ואין איסור, אלא שלא לצאת לדעת מן הארץ לחו״ל, זו היא דעת הריטב״א והרש״ל ז״ל, וי״א שאסור לשכון בכל ארץ מצרים אפילו בזמן הזה, בין שיבוא לה מא״י בין מחו״ל הכל אסור, וזו היא דעת הרמב״ם והרא״ה ז״ל, והתימה מהרמב״ם ז״ל שאוסר ואיך הוא בעצמו גר בה, אמנם הרמב״ם ז״ל, אנוס היה עד מאד לברוח מצרימה, מפני רדיפת אויביו כידוע, ומה שנשתקע שם כל ימיו היה גם כן אנוס כי רופא למלך וכו'. האמנם מה שהותרה הרצועה לשוב ולהשתקע בה אף מבלי אונס, נגד דעת הרמב״ם ז״ל, מ״מ יש להם על מה שיסמוכו וכנזכר.

העיר הגדולה הזאת תהימנה מרוב אדם, עד כי בשוק הגדול, כמעט אין דרך לנטות ימין ושמאל מרוב ערב רב והמון המרכבות, כמעט ימצאון פה מכל לשונות הגוים ולאומי תבל. גם איירופיים מכל המדינות, תושבים וגרים וכולם רצים ושבים, ואיש איש במסילתו יעלה, לעבודתו ולמסחרו, יען כי עיר סוחרת היא ורבת המרכולת לכל המדינות, אומרים כי יש בה יותר מת״ש אלף נפש תושביה, [מה:] ושלוש מאות בתי תפלות לישמעאלים, וא׳ מהם בית תפלה הגדול הבנוי בתוך הארמון הבניין היותר יפה בכל העיר. 

יום א׳ הלכנו לתור את הארמון הנפלא הזה, במזרח העיר, כונן על הר סלע ארמון גדול אשר בנה א' ממושליהם מלפנים. ד׳ מבואות לו בסביבו חומות ומגדלים הרבה למשמר, גם אנשי צבא אנגלים ראינו שם, עם כל כלי נשקם. שמה טירות נשגבים וחדרים מרווחים שבהם גרו לפנים פחות הארץ, וגם עתה מושב הפחה ואנשי עצתו היושבים ראשונה במלכות. נכנסנו לבית התפחלה הגדול הנזכר, והנה הוא בניין יפה עד מאד מרהיב עין רואי, נכון על עמודי שיש גדולים ומפוארים, בם ימצאו פטורי ציצים מחוקים על הקיר ומיושר על המחקה, דמות אילנות ובתים ודומיהם מעשה חרשים חכמים. גם ימצאו בו ציוני קברים מפוארים למושלי הארץ לפנים, וביותר יהללו הערביים, גם התוגרמים, את הפחה הגדול, מוחמד עלי, אשר עשה גדולות ונצורות בארץ, ולזוכר עלילותיו הרבות עשו לו דמות פסל תבניתו רוכב על סוס דוהר, בתוך העיר הכל מנחשת קלל. בהיותינו בא״י והלכנו לעיר בית לחם, שמה ראינו ג״כ בית תפלה להנוצרים גדול ומפואר והוא ג״כ נכון על עמודי שיש גדולים וכו׳ אבל הוא כגמד, מול ענק למול בית התפילה הזה, אשר מי יודע כמה אלפים ורבבות דרכמוני זהב נשתקעו בו וכו', הערביים פה אינם קנאים ובוערים כ״כ כמו הערביים בארץ התימן, כי אלו אינם מקפידים כ״כ ויתנו רשות לכל איש מבעלי דתות זולתם, בין יהודי, בין נוצרי לכנוס בבית תפילתם, גם בהיכלם פנימה, באין פוצה פה ומצפצף. רק בזאת יאותו לנו, לבלי יכנס במנעלים רק בחוץ יחלוץ מפני הכבוד, והמשפט הזה גם להם וכו' בתוך הארמון ימצא באר מהולל בשם באר יוסף, חפרוה במלאכה נפלאה על הר גדול מאבני גיר, אומרים כי עמקו רע״ו רגל, נתנו איזה קשיטות לשומר הפתח וירדנו בה בשלבים ונורות דונג בידנו, אך כמעט ירדנו בה רק עד החצי ועלינו, יען כי המדרגות צרים ועקומים על כן יקחנה אופל, ומה שמאמינים ההמון כי הבאר הזאת, חפרה יוסף אבינו בן יעקב אבינו, מסורת שוא היא בידם, אולי מושל אחד מהישמעאלים, ששמו יוסף הוא חפרה, חפצנו עוד לילך לאלכסנדריא של מצרים, אך מאשר שמענו כי החל בה הנגף ב״מ חדלנו, גם בעיר זו נשמע, ע״כ מהרנו לברוח וכו׳:

פרק כ' [כ"א] חזרה לעדן

ביום ה׳, חמשה תמוז נסענו בעגלת הקיטור וחזרנו לפורט סעיד. מעיר קהרא עד פורט סעיד כ״ו פרסאות וכמרחק הזה יש מקהרא עד העיר סויס אבל מסויס עד פורט סעיד אינו אלא ט״ז פרסאות נראה לי לפי עניות דעתי, כי בצאת אבותינו ממצרים מרעמסס סוכתה, ומסוכת לאתם בקצה המדבר והוא תחילת מדבר שור שהוא רחוק מעט מעיר סויס מצד מזרחית דרומית. והנה נסיעתם מרעמסס, מצד צפונית מערבית עד שבאו לאתם באלכסון שהוא בכדי ל״ב פרסאות, וכאשר אמר ה' למשה דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, נראה שהוא העיר סויס בעצמה, העומדת בסוף גבול מצרים על שפת ים סוף, אך ישראל עוד הפליגו לצד צפון בדרך העולה לפורט סעיד, וכאשר באו עליהם המצרים מצפונית [מו.] מערבית ופגשום פנים בפנים אז הפכו ישראל פניהם לצד דרום ומצרים אחריהם עד בואם אל שפת הים. והעד על זה, כי כאשר נתייראו ישראל ויצעקו, אמר ה׳ למשה דבר אל ב״י ויסעו. ואם הם חונים על שפת הים ממש, להיכן יסעו ועדיין הים לא נבקע, אלא ודאי, שהיו רחוקים מעט מן הים. ואולי בעל צפון הוא באמצע הדרך מה בין סויס לפורט סעיד, וכשבקע ה׳ את הים ובאו בני ישראל בתוך הים ביבשה, בין למ״ר שעברו את הים כנגד כל הרוחב, בין למ״ד רק נכנסו באורך, הנה הם יצאו אל מדבר שור, מהמקום אשר נכנסו משם מתחילה, כן נראה לי נכון בזה העניין, אך אין אני אומר, קבלו דעתי בהחלט חלילה, כי אין לי בזה שום קבלה רק בהשערה וכו׳. הנני בא בקובלנא על מקצת מאחינו, הפורקים עול ירא״ש ביום תעניתינו, צום י״ז בתמוז החמור לנו, ויפרצו חוק וגדר ותקנת קדמי חכמינו, אכול ושתו בפומבי ואין פחד ה׳ לנגד עינינו, באמרם כי אין בהם כח להתענות. וזה אינו, הלא בין פורת בריא אולם נצב לפנינו, ורק באמתליות בדויות בקש ידחו אותנו, המעט לנו חרבן בית קדשינו ותפארתינו, כי גם ביום זה נאכל ונשתה ונענגו, ה׳ הטוב יכפר על כל קהילתינו וכו׳:

ביום חמישי י״ט תמוז, עלינו לספינות איטליא וכמעט כל החברים הי״ו באו ללוותינו עד תוך האניה ואחדים מהם, עד קרוב לחצי הלילה, יען כי הספינה לא הפליגה עד קרוב לעמוד השחר, ועזוז האהבה הזאת, כי במשך ימי שבתנו פה, פורט סעיד התהלכנו כרע כאח בשאלות ותשובות, בשעות הפנויות ביום, לרבות הלילה, משתעים בד״ת וטעמים וסיפורים וחקירות וחשבונות על עניני העולם והמדינות וכו׳ וכיוצא בזה הרבה, גם משתאות ושירות וטיולים בצוותא חדא וכו׳. ע"כ גם מצידנו, גם מצידם, קשה הפרידה מאד ואהבה כזו שאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם, ועוד יש מידה טובה ומועילה עד מאד, והיא ביקור חולים. בראותם אחד מאחינו שנחלה ח״ו, אפילו מיחוש קל, כמעט כולם יבואו לבקרו. זה נכנס וזה יוצא, בגופם ובממונם. ומצטערים כאילו בחפצם להחלימו תכף מחליו, אשריהם ישראל, ועל כולם יזכרו לטובה ולברכה ובפרט לה״ה אהובי וחמודי נסים מנחם הכהן הי״ו, אשר הרבינו אהבה ואחוה שלום וריעות בלי מצרים יצו ה׳ איתם את הברכה, בבני חיי ומזוני אכי״ר. סוף דבר נפרדנו מהם והם מאתנו בנשיקת אהבה ורצון וכו׳, כעלות השחר, הלכה האניה לדרכה, ביום ד' כ״ה תמוז, בבוקר השכם הגענו לעדן בשלום, אורך הים סוף מעיר סיוס עד עדן, הוא רס״ה פרסאות אשכנזיות, שהם עולים אלף ושכ״ה מילים, כי כל פרסה מזו היא חמשה מילין, וכל המרחק הזה הלכה האניה, בכח מכונתה החזקה, רק בארבעה ימים ושש שעות. שהם עולים כולם ק״ב שעות, כי בליל שבת קודש, כחצות הלילה הפליגה האניה מעיר סיוס, נמצא, הלכה האניה בכל שעה, י״ג מיל, יהי רצון שיזכינו השי״ת עוד לעלות לארה״ק ולירושלים ת״ו האהובה, ויחיש לגאלינו וישלח לנו משיח צדקינו ויבנה בית קדשינו ותפארתינו אכי״ר:

הקודם

נחלת יוסף – חלדי אדם פרק י"ז

תוכן עניינים

הבא    –   הקודם

פרק י״ז  – מסע ירושלים ת״ו

בעצם היום הזה, עלינו לעגלת הקיטור ובערב היגענו לירושלים עיה״ק ת״ו, אשר צמאה לה נפשי זה כמה, ולשמחת לבבי ראיתי והנה כל הכיכר הזה, סביבות מסילת הברזל, מלא מאנשים ונשים וטף מאחינו, שיצאו לשוח ולטייל. יען כי יום חוה״מ הוא ופנויים מן המלאכה וכו׳. ומתוכם כעין החשמל, הגביר היקר אהובינו ה״ה סלים הי״ו בן כמו״ר מנחם משה זצ״ל, אחי הנשיא הגדול מ״ו בנין מנחם משה הי״ו יליד עירינו. עתה נתפרדה חבילה כי אהובינו האדון משה נר״ו, נקרא לשכון כבוד לבית דודו היקר סלים הנזכר, ואני ואחי הי״ו, שכרנו לנו בית בבית המנוח משה חנוך הלוי נע״ג. האמנם, החברים היקרים, משה ודודו סלים נר״ו, לא זזו מחבבינו ובכל פעם נקרינו אליהם וכו'. כן בכל שבת ושבת שמ״ע, הזמינו כבוד ונסעוד ביחד באהבה וחיבה ודברי תורה וסיפורים וטיולים עד נטות היום וכו׳ כיד ה׳ הטובה עליהם. יהי מכירנו זה ברוך, יצו ה׳ איתם את הברכה המשולשלת בתורה, בבני חיי ומזוני אכי״ר:

ראשית כל דבר, הנני נותן תודתי ממעמקי לבבי להשי״ת אלהי חסדי על אשר זיכני להיכנס שנית בשערי ירושלם הקדושה. לחבק עפרה ולנשק אבניה, ובלב מלא תודה וברכה לה׳, רום ידי אשא לצור אלהי ישעי בשאפי אויר ארצנו הקדושה, המלא חיים וחסד וטהרת הקודש. אברך את ה׳ אשר יעצני לטובה לבא אל עיר הקודש, נבואה למשכנותיו נשתחוה להדום רגליו, להשתטח על אדמת הקדש, כי בכל פינה מפינות ירושלים, שאנו פונים תאחזנו חרדת קדש, גיל וחדוה יפעם בקרבינו בזכרנו דברי הנביא זכרו את ירושלים עיר הקודש, כי היא חמדת ותשוקת ותוחלת לכל קהלת שלומי אמוני ישראל עם הקודש :

ביום שבת חול המועד, הלכנו להתפלל בבית הכנסת החשובה הנק' "אהל משה" אשר ערבה לי עד מאד סדר תפלתם ונתכבדנו לעלות לתורה וברכנו ברכת הגומל וכו׳ תהל״י. וביום שביעי של פסח הלכנו להתפלל בבהכ״נ ק״ק תימנים [מא.] הע״י, של המנוח משה חנוך הלוי רי״ת, ברחוב ווארשא הנק' בית כנסת שבזי ע״ש האיש הקדוש כמו״ר שלום שבזי זצ״ל. אם אמרתי לספר על ההתפעלות הגדולה שנתפעלנו בחג הקדוש הזה ועל השמחה והחדוה היתירה שקנינו בליבנו בימים האלו, כמעט לא יאומן אם יסופר. ולא לחינם, היתה התשוקה הזאת שנשתוקקנו על ארץ הקודש בכלל ועל ירושלים בפרט, וכמעט כל היום ורוב מן הלילה בילינו רק בשירים ושירות ותשבחות לשי״ת שמו, במסיבת אחים ורעים ה״ה שמואל ישראל טוב הי״ו, וה״ה החכם השלם לוי בן מ׳ ישועה הי״ו, וה״ה החכם חיים הי״ו, ועם יתר בני החבורה הע״י, ראה זה אמצעי נבחר, מר חביבי ויקירי אהובינו הלוי נר״ו בר כמו״ר ישועה זצ״ל כי הוא מלבד גודל חכמתו בתורה, הוא גם משורר נפלא ויראת ה׳ חופפת על פניו, הוא ענוותן כהלל וש״צ מובהק וכל מדות טובות נקשרו בו, והוא יליד מילידי צנעא [צנעה] הבירה במדינת תימן, ואביו נע״ג, היה שר וגדול בישראל ונכבד עם הממשלה, אשר במסיבת הזמן זה כמה שנים, באו לשכון כבוד בירושלים עיה״ק ונעשו תושבים איש וביתו, וכמעט אוכל להתפאר, כי איש כזה ביקרת רוחו ושפלות דעתו וחכמת לבו הוא מבני עליה וסגולה היותר מצוינים. הפעם כשבאתי לכאן ואני עוד לא ידעתיהו אך שמעתי את שמעו כשנכנס עמי בדברים, תמהתי ואמרתי לו, האתה הוא ר׳ לוי, השיב ואני עבדך, ח״ו השבתי לו, כבודך עדיף וכו'. ביום הזה בקרנו את האיש הנכבד שלמה בן דוד נר״ו והוא בחסדו לכבדנו, קנה בעדי הפטרה וכו׳, אך אני, מטעם הכמוס עמדי, לא אביתי ונתתיה לאחי הנכבד שילה נר״ו. גם הרבה חכמים מחכמי ירושלים ת״ו ביקרנום לכבודם ולשאול בשלומם, והם באו אחר כך לבקרינו וכו׳:

לאחר חג המצות, כמעט בכל יום היינו, אני ואחי שילה הי״ו, הולכים פעם על עגלת סוסים ופעם לכותל המערבי ופעם להר ציון ופעם להר הזיתים והר המשחה ופעם לבתי כנסיות ובתי מדרשות וכו׳, הכל כאשר כתבתי לעיל במסע הראשון. האמנם זאת הפעם היתרון, כי במסע הראשונה הייתי דר, תוך העיר לפנים מן החומה ולא חזו עיני רק מלפנים, אבל מקיר העיר וחוצה, רק מעט מזעיר מסיבת טרדות נשינו וטפינו וכו׳. אבל בפעם הזאת, חפשיים. וגם כי אנחנו דרים חוץ לחומה. על כן כתתנו רגלינו ממקום למקום, לראות ולהתבונן ביופי העיר החדשה שהיא מחוץ לחומה ואילך, כי כן שחו לי זקנים מזקני ירושלם הע״י, כי בטרם בא השר הצדיק משה מונטיפיורי [מונטפיארי] זצ״ל לירושלים ת״ו, לא היה אף בית אחד, מחוץ לחומה. וגם כן לא היה יכול איש, כל שכן נשים וטף, לצאת מקיר העיר וחוצה, לשוח ולטייל מפחד השודדים. ועכשיו, בחסדי ה׳, נבנו בניינים גדולים ומפוארים בכל רחוב ופינה ונעשית עיר גדולה, כמעט יותר הרבה מעיר העתיקה. כי מיום שהתחיל לייסד השר מונטיפיורי נע״ג, בניינים גדולים מחוץ לחומה, רבתה הדירה הרבה מאד מיתר הנדיבים. עד שתראה הבניינים הגדולים שבנה השר הגדול רוטשילד הי״ו, עם החומה הסובבת עליהם, היא כמו עיר לעצמה. הפעם הלכנו בחברת הח׳ הזקן ישראל אדהן נר״ו, והפקיד הממונה על בית רוטשילד נר״ו בחסדו נתן לנו הרשיון לעלות ולבקר כל הבתים האלה, מהם כמה חדרים מיוחדים לת״ת לתשב״ר, כל מורה בחדר מיוחד בפני עצמו, גם מלמדים אותם דקדוק שפת קדשנו כתיבה וחשבון ולימוד שפת המדינה וכו׳. ושם ראינו האולם הגדול המיוחד למאכל [מא:] אלו הנערים תשב״ר, עם חדר גדול, בו כמה מיטות לשינה, הכל בחינם אין כסף. גם בית חולים גדול, עם רופא מובהק, תחת משגיחים מועילים, עם בתי חרושת המעשה מינים ממינים שונים, איש איש ממלאכתו, אשר המה עושים וכו'. וכן הלכנו לראות את כל שדה אחוזת כרם משה ויהודית שבנה מונטיפיורי זצ״ל, וגם הבתים הטובים, אשר פיו יקבנו בשם משכנות שאננים שבנה מעזבון יהודה טוירא זצ״ל, המה בנויים על טורים וסלעים ובמעלות ויורדות עולים ויורדים אליהם. שמה פגשנו החה״ש מ״ו שמואל אדהן נר״ו והוא זקן מופלג ה׳ יאריך ימיו. והוא בחסדו הפציר בנו ליכנס לביתו וכיבדנו בכוסות קהוי ומרקחת וכו׳ גם טייל עמנו ארוכות וקצרות, יהי מכירינו זה ברוך וכו׳:

הלכנו להמושבה הגדולה הנקראת מאה שערים ת״ו רבת הפאר וההדר. שמה נכנסנו להישיבה הגדולה ובית הת״ת וכתות אברכים, מופלגי תורה יושבים ועוסקים, מהם בש״ס ומהם בשו״ע ומהם בשאר פוסקים וכו'. ראינו מהם בחורים חריפים כל כך, קולעים אל השערה ולא יחטיאו, ובגודל בקיאותם עטרת הוראה הולמתם, אשריהם ואשרי יולדתיהם וכו'. שמה יש גם בית ת״ת לתשב״ר, המלמדים אותם תורה ומוסר ודרך ארץ, ומפני הלחץ, זו הדחק, הכינו בית תבשיל ותמחוי, על יד הישיבה בעד התלמידים העניים, וכמה תלמידים מתפרנסים ממנו בלחם מזון ותבשיל מדי יום ביומו. גם חדרים ובהם מיטות ומצעות רפודות לשינת הלילה להתלמידים העניים. אכן גדול המפעל הנשגב הזה ומיוחד במינו, בעיר קדשינו ירושלם ת״ו. ומזה תבין, כי לא לחינם מכתתים רגליהם החכמים שלוחי הכוללים בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה עד קצוי ארץ לקבץ נדבות הגונות מנדיבי עמינו, כי רבו מאד העניים והאביונים בכל ערי ארץ הקודש ובפרט ירושלים ת״ו לפי רוב אוכלוסיה, רבו אביוניה. ולכן ידרשו הכוללים שלוחי ארץ ישראל בבקשה מאת נדיבי אחינו בית ישראל, למהר לחוס ולרחם על עניי ארץ הקודש, כי רבו. איש איש כפי נדבת לבו ומתנת ידו ופעולתו הטוב. כי פיקוח נפשות שנו בכאן, והיה נדבת המתנדבים בכל מקום שהם לטובה ולברכה לפני ה׳ בהר הקודש ובירושלים.

ומטעם זה, נמנו וגמרו כל חכמי התורה והסברה. כי ארץ ישראל, לכל נדונה כארצו וירושלים כעירו, ועניי עירך ועניי ירושלים דין אחד לשניהם. 

וכן הלכנו להמושב הנקרא מושב זקנים וזקנות, והיא בנוייה בנווה ובכל פאר והדר, כהמושב מאה שערים והיא בקצה העיר ירושלים ת״ו. סוף דבר בכל פינות שאנו פונים, בונים אחינו בתים יפים חדשים לבקרים, מהם מיגיעם וזיעת אפם, ומהם מנדיבות אחינו הגבירים אשר בחו״ל, האח, אומרים אחינו הירושלמים כעת ירושלים חדשה מצמחת בבנינים יפים ובבתים מהודרים, ויהי נועם ה׳ אליהם ויצלחו בכל עמלם, להרבות ישוב ארץ הקודש והנחמדה הזאת, ובעה״י, אנו מתקרבים אל העת אשר הבטיח ה׳ לציון בדברי קדשו, ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור: 

ביום א׳, היה ברית מילה לאהובינו היקר, הגביר הנעלה, ה״ה סלים נר״ו בן כמ״ו מנחם משה זצ״ל, והמילה נעשית ברוב פאר והדר, ויחלק לכל המסובין מיני מרקחות יפות וכו׳, כיד ה׳ הטובה עליו, ולאחר הצהרים עשה סעודה חשובה לחכמי ויקרי ירושלים ת״ו, ובכאן נשתוו הדעות, כספרדים, כאשכנזים, כתימנים כולם אוכלין בסכין כף ומזלג, תחת אשר במדינת התימן כולה, כמעט אין להם המנהג [מב.] לאכול בסכין כף ומזלג. אכלנו ושתינו, ששנו ועלצנו ונטיב את לבנו בשירים ותשבחות לשי״ת כמעט עד חצות הלילה. יהי רצון שיזכה ליוצאי חלציו, בבנים ובני בנים אכ״יר:

ביום ל״ג לעומר, הולכים הרבה מאחינו לבקר את מערת התנא האלהי שמעון הצדיק זיע״א ולהתפלל שמה עיין לעיל פרק י״ב, ואחרי אשר התפללו תפילתם על קבר הצדיק, יושבים תחת אחד השיחים, אוכלים ושותים ומטיבים את לבם, כי יש בכאן מקנה וקניין פירות ומרקחות, מינים ממינים שונים. גם יין קאוי טובאק וכו', מכל אשר תאוה נפשך, עדי היה כל הככר הזה, כיום שוק גדול. אומרים, כי מלפנים, לא היו עושים את החג הזה ביום זה, רק בעיר צפת ת״ו, עושים חג גדול ביום הזה, לכבוד רשב״י זצ״ל, הנקרא בשם הילולא דרשב״י, וכנראה כי יושבי עיה״ק ירושלים ת״ו, רק בקנאתם ליושבי צפת ת״ו על החג הזה אשר המה עושים, קבעו גם הם היום הזה לחג וכו', ומכל מקום, יפה עשו. יען, כי בו משתכרים האביונים במקח וממכר ביום הזה כנזכר: 

אמר הצעיר, הנה נא הואלתי לכתוב בכאן איזה שרותיים על חמש בחינות שונות אשר אירעו פה, אך ברמז מבלי לבאר בפרוטרוט איך וכיצד ומתי ועם מי וכו', כי אין בלבי לפצוע לב שום איש, ח״ו. יהיה מי שיהיה, אך אכתוב סתם והמשכיל יבין:

בחינה א': הנה רז״ל אמרו שאסור לאדם ליכנס לביתו פתאום, כ״ש לבית חבירו. מה נעמו אמריהם ומה יפו מוסרם ומה עמקו מחשבתם, כי הנה מלבד מי שנכנס לבית פתאום, אולי באותה שעה היה בעל הבית עוסק בדבר נסתר או לוחש באזני אשתו או אנשי ביתו או אשה קולעת שערה או איש ישן ויתגל או כלה הופכת פניה. תנן או גוהק או פוהק או עיטוש וכו', ויש בזה פריעת חוק המוסר והצניעות, עוד יש בה, משום עינא בישא, כי יתכן, שבעה״ב או אנשי ביתו עוסקים או אוכלים בסעודה, ויתכן מאד, כי להנכנס פתאום אולי היה רעב, כי יתן בכוס עינו ולקיבתו החלושה וישלח ניצוצי עיניו ומזיק לבעליו והוא לא ידע ואשם. הידעתם אחיי, כי האדים היוצאים מן העיניים, יזיק לבן אדם המוכן לקבל ויגרום הפסד והיזק בגופו וברכושו. וזה ענין רע לכל. מראה עיני האנשים והנשים. ודע, כי גם לפעמים, אפילו איש הטוב בעיניו יעשה הפסד לחבירו ויתן לו עין הרע אפילו אם אוהבו כנפשו והוא לא ידע. מפני כי האד היוצא ממנו הוא רע. מכל שכן, אם אדם בטבעו בעל תכונה רעה ושכן רע ותרע עיניו באחיו ויעשה רע בעיניו. לכן שומר נפשו יזהר, להיות בהצנע לכת בכל מעשיו, ולא תאבה ולא תשמע למקצת מהחוקרים האומרים, כי עין הרע בשקר יסודה, לא כן הוא, כי הם עיניהם טרוטות לא ראו ולא ניסו ולא בחנו. וזהו דבר מן המפורסמות בעולם ואין צריך ראיה, כנודע מן התורה עצמה ומדרז״ל ובכל דור ודור, ובדידי הוה עובדא, לא חד זימנא אלא תלת זימנין והנסיון יוכיח ואין חכם כבעל הנסיון:

פעם אחת, בהיותי בעירי עדן אוכל סעודתי פתי לבדי, והנה איש נכנס לביתי פתאום, והאיש עני בא לבקש מתת. גערתי בו ונתתי לו קשיטה והלך, עוד לא הרחיק ללכת כעשרים צעדים, אהה והנה בעתה, בחילה, הקאה, שלשול, דהום, חרון בטן, חמרמרות מעיים וכו׳, עד כי כל היום ההוא וכל הלילה, בצער גדול ב״מ רח״ל, ופן יאמרו מקצת החוקרים החכמים בעיניהם, לאמר שמא, כי יש בברותי [מב:] ראש איזה רעל ארסי ח״ו, לא כן הוא. כי אין בו שום דבר. והראיה, שכל בני ביתי אכלו מהתבשיל הזה ולא אירע שום דבר. רק אני לבדי, נלכדתי בעין הרע של דין גברא גרמא. 

פעם שניה בהיותי בכאן בירושלים ת״ו סועד פת שחרית, ולפתע פתאום נכנס איש, לא קרוא הזה, אף שבלבי חרה לי הדבר הזה עד מאד, אך לא דברתי לו מאומה מטוב ועד רע. הוא הלך, אהה והנה מחיתה כי הרגשתי תיכף חולשת הלב והתעלפות וחרון הבטן עצום עד מאד, ולא חשכו מלבקרני ולשאול בשלומי, גם שלשול, גם הקאות ביתר שאת ויתר עז מבראשונה, עד כי גם מגודל הכאב נכפפו ונתעקמו אצבעות ידי, ורק בעמל רב, הצליח לאחי הנכבד שילה הי״ו ליישרם ולרככם, בשמן ומים וכדומה. הלילה ההוא, נדדה שנתי מעיני רק בכי וצעקות וכו׳. שרי ליה מאריה למאן דמצערין בין כשוגג בין במזיד, אך בזאת יאותו אחינו בית ישראל לשמוע לעצת חז״ל, לבלתי יכנס עוד איש פתאום, כי רע ומר הדבר. כי מלבד מה שמפריע בעה״ב ממנוחתו, עוד בה מן הסכלות ופחיתות הנפש. אטו מה חסרון יש בדבר, אם יקרא איש לחברו מבחוץ, הלא בזה מראה גודל הנפש ודרך ארץ ומוסרי ביותר, ה׳ הטוב יכפר בעד כ״י. 

פעם ג׳ באתה אשה לבקש צדקה פה בעה״ק. הפעם לא הייתי אוכל, רק מיסב על מיטתי ושותה משקה המשמח אלהים ואנשים עוד מסיכלתי לא אמרתי לצערי די, כי אמרתי, משקה הוא ואינו אוכל. ושכחתי דברי רז״ל משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים. אך לאחר כך, הכני לבי על זה, ומדאגה מדבר פן תתן גם היא עינה עלי, הושטתי לה כוס יין גם מתן. יען כי אשת חבר היא, אך לשוא, היא הלכה וכל המאורעות הנזכרים לעיל כתומם באו וכו'. אהה תם אני, לא אדע נפשי נוקשתי ונלכדתי בפח יוקשי ואומר לנפשי עד פה תבואי ולא תנשי, לבלתי אכול ושהה קדם שום אנושי, לבד במסיבת רעים אהובים אשר כנפשי, מכאן תוכחת מגולה לשני הצדדים הלאום, לבל יכנס עוד איש או אשה לבית חבירו פתאום, ולבל יאכל אדם וישתה בפומבי, לפני כל הבאים, ושמת סכין בלועיך אמר שלמה ונאם נאום, בין תבין את אשר לפניך ולא תכלם, וה׳ יברך את עמו בשלום:

בחינה ב': ארז״ל אזיל לקרתא עביד כנימוסה. [מדרש שמות רבה, כי תשא פרשה מז] ולמה, כדי שיהא האדם אהוב ורצוי לכל הבריות, ולעולם אל ישנה אדם מפני המחלוקת. ידוע כי בכל מדינת התימן, אין המנהג בינינו לאכול דוקא בסכין כף ומזלג, ואם ימצאו מתי מספר הנוהגים כך, עכ״פ לא יגיעו אחד מיני מאה, אבל בארץ הקודש, רובם ככולם נוהגים לאכול רק בסכין כף ומזלג וכמנהג אירופי, והנה אם יתארח איש תימני בבית איש ירושלמי בא״י והביאו לו סכו״מ בעת האוכל, לא יגיס בדעתו לאמר, לא אוכל בסכו״מ, כ״א בידי ובאצבעות, יען כי לא ניסה בכך, אין זה רק מן המתמיהין, נראה כחוכא ואיטלולא, כי מה בכך אם יאכל בסכו״מ כמנהג המדינה. וכמו כן, אם יתארח איש ירושלמי בבית איש תימני בתימן, לא ירהיב בנפשו עוז לאמר, לא אוכל כ״א בסכו״מ, רק בידיו ובאצבעותיו יאכל. הכל כמנהג המדינה, ולא ישלה נפשו בתקות שוא כי יביאו לו מבית אחר. כי על הרוב אינם בנמצא, וכעצת רז״ל אזיל לקרתא עביד בנימוסה ואז הכל על מקומו יבא בשלום. ואפשר שלזה יובן מ״ש בש״ס נדרים פ״ו ר׳ יהודה ור׳ יוסי חד אכיל דייסא באצבעתיה וחד אכיל בהוצא, ר״ל בקליפת עץ והיינו כף, א״ל דאכיל באצבעתיה לדאכול בהוצא עד [מג.] מתי אתה מאכילני רוקך, פירוש, שלא קינחת ההוצא, לאתר שנתתה לתוך פיך, כשתחזירנה בקערה, א״ל דאכיל בהוצא לדאכיל באצבעתיה, עד מתי אתה מאכילני צאתך. פירוש, צואה שתחת הצפורניים ע״כ, ויש לחקור מה להם להתקוטט זע״ז כל אחד יעשה כפי הרגלו, אלא ודאי נראה, שמנהג המדינה כאחד מהם או אוכלים בכף או באצבעות, ולפיכך נתווכחו זע״ז או שנינו בכף או שנינו באצבעות, ולא לחינם כתבו המעשה הזה בש"ס הנראה קל כ״כ לכאורה, אם לא לתווך השלום ע״פ הכלל אל ישנה אדם מפני המחלוקת, כי גדול השלום, דכתיב ורב שלום בניך :

בחינה ג׳: אמרו רז״ל מלא כריסיה זני בישא [ברכות לב.] יען כי אכילה גסה היא כחרבות לגוף. הנה, אם יזמין איש לחבירו לסעוד אצלו והיה אם הקרוא הוא ביישני ביותר, מוטב לו שלא לילך כלל וזה על שתי פנים. יש שהוא הולך אבל מרוב ביישנותו לוקח רק חתיכה דקה מן הדקה, כשיעור אצבע קטנה שבבנות ומהשאר מישושא בעלמא, יען כי סבר ריחא מילתא היא, כמעט יקריב הכוס אל פיו ועד ארגיעה, מניחו כמו שהיה וכו׳. האם אין זה דרך ארץ ומוסרי ביותר. זאת לא זאת, כי בזה מלבד מה שמחליש דעתו של בעל הבית וחושבו בלבו שמבזה את סעודתו ומאכליו, יען כי לא קרא לו, כי אם לאכול ולשתות וייטב לבו. עוד יש בה, שמבייש את שאר המסובין החפצים לאכול לשובע נפשם וכו', ויש שהוא עושה היפך מזה כדי להפיס דעתו של בעה״ב אוכל מכל הבא בידו, גדולה וקטנה עד שקץ במזונו ותהי לו לזרה באפיו. אף שהוא אינו תאב עוד לאכול וכבר בחלה נפשו באכילתו הגסה. בכל זה עושה רק להרחיב דעתו של בעה״ב, לומר שאינו מבזה סעודתו אלא אוכל בכל פה וכו'. ובאמת, זו מידה מגונה יותר מהראשונה, כי מה לו ולצרה זו להעמיס אצטומכתו יותר מדאי להצבות בטן ולבא לידי ב״מ וכו'. ויתכן מאד כי בעה״ב ושאר המסובין יצחקו ויבזו אותו בלבם לומר ראה זה רעבתן נורא וכו', האמנם לא אכחד, כי יש בעלי בתים מפצירים מאד לאורחיהם לומר, אכול אכול, גם מזה גם מזה כמה פעמים וכו'. ומה יעשו הקרואים מרוב בושה והם אינם חפצים עוד. אמנם החכם עיניו בראשו, ויעשה בדעת להשוות הדעות, והוא דרך המוסר יורנו כי אין צריך לומר אכול אכול כמה פעמים, רק אחת ואחת, אחת ושתים ותו לא וכו', והאורח כדי להפיס דעתו של בעה״ב צריך לומר בפה מלא, כל מי שאינו אוכל מחמת בושה, אדרבא עוכר לנפשו, ועוד שולחן צועק מג' ואחת מהם המתאווה ואינו אוכל וכו', וכ׳ גומל נפשו איש חסד וכו׳ וכיוצא בזה, ואז שלום הכל שלום:

בחינה ד': אמרו רז״ל ג׳ רובן קשה ומיעוטן יפה. ואחת מהן הסרבנות. מרבה סירוב, מרבה זחיחה ושיחה וכיתה וגיחוכא. אם מכבדים לאיש ליטול ראשון ולברך ראשון וכיוצא צריך לסרב מעט, פעם ושתים עד שלש ותו לא. ודוקא לקטן אבל לאדם גדול אינו מסרב לו כלל דאין מסרבין לגדול שו״ע או״ח סי׳ נ״ג סט״ז המסרב ביותר, גם המכבד המפציר ביותר, היא מדה פחותה ומגונה, כי מלבד מה שמייגעים עצמם בהין ולוא ולוא בהין, עד שניחר גרונם, עוד בה כי ישתוממו המסובין מרוב עכבה ומרגישי רגשות לא נעימות, כאילו שרטת על בשרם, עצה טובה קמ״ל, כי המכבד מכבדו רק איזה פעמים ואם לא רצה, מניח והולך לו ומכבד איש אחר. וכבר אמרו רצונו של אדם זהו כבודו ומתוך כך אולי יתחרט המסרב [מג:] ולא יעשה כן בפעם אחרת והמסרב בעצמו אם לא ירצה כלל בכבוד, עליו לומר מתחילת דבר שאינו רוצה כלל ולא יסרב עוד בהן ולאו ורפיה בידיה וכו'. וכשנדקדק בדבר נראה, כי המכבד המפציר ביותר, הוא אשם ביותר מהמסרב, כי יתכן, כי המסרב שמא הוא מירתת באותה שעה, או אולי נפשו עגומה עליו ולבו בל עמו, או אולי ראה גדול ממנו וכו' והיה זה שלום:

בחינה ה׳: אמר שלמה המלך ע״ה, הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך וישנאך, ואעפ״י שהוא מקרוביך מנע מלבא שם יום יום פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך. כי האוהב הנראה לפרקים, אהוב ביותר. וכשיתמיד להראות, מאבד האהבה הראשונה, וג״כ בעת שהולך באקראי לא ירבה בישיבה אצלו כמה שעות מטעם זה, רק שעה או פחות או יותר לפי מה שיראה לך, לפי דבורו עמך ודלא כמה שיש מקצת שמתעכבים זמן עידן ועידנין ומרבים ומכבירין במילין ודברים אשר אין להם שחר. ועל כל סיפור ומעשה הדיוט, מבארים כמה תילי תילין ופרטי פרטין לאין קץ, עדי יהיו כל דבריהם כמשא כבד יכבדו על בעה״ב ונעווה משמוע, ועד עכשיו הנהו בא במבוכה, אם לשמוע אם לחדול. אבל עתה הנהו שמח ככלות הדברים הארוכים, אשר למורת רוח הוא לו. 

קורא נעים, אם תרצה לנסות ולבחון אם דבריך נשמעים ומתקבלים על הלב אם לאו, נסה נא כזאת. אם תראה בעה״ב יושב במנוחה ושומע ומקשיב לכל הגה היוצא מפיך, ושואלך שאלות משאלות שונות ובלב נכון שומע ומאזין לכל תשובותיך, וגוער ומשתק לכל נער וכל דובר דבר לנגדך, אז תדע לבטח כי דבריך הם לו לעונג ונחת רוח, ובזה רשאי לך לישב ולדבר עוד מעט. אבל אם תראה בעה״ב בעת ספורך עמו, לוקח ספר או מכתב או אגרת ומעיין בו, או אם אומר לך, סוף סוף, מהו תכלית הדבר, כי קלה נפשו בהכברת מילין, או אם מראה עצמו כמו גוהק ופוהק ופושט זרועותיו כאילו חפץ לישן ולנוח וכדומה, אז תדע לבטח, כי לא ישרו דבריך בעיניו והם עליו משא לעיפה וכו' אז תכף טול רשות קומה ומהר לברוח. האמנם ישנם מקצת בעלי בתים, מפצירים מאד באורחיהם להתעכב אצלם כשתים וג׳ שעות, יען בחשבם כי לא לכבוד הוא להם לעזוב חיש קל את מבקריהם מביתם, אף אם נאלץ המבקר לילך תכף, כי נחוץ לו, בכל זאת יחשבו זה לאי כבוד וכו', אמנם רק מתי מספר החפצים בכך, מ״מ בטלו ברוב דעות של כל אדם, ועוד מי יודע, שגם אלו חפצים בכך באמת בכל לבבם, או שמא רק בפיהם ידברו מפני הכבוד וכו', על כן העצה היעוצה על המבקרים לבלי ירבו לשבת ולעכב כנז״ל. כל זאת ניסינו ובחנו עניינו ולפעמים נאלצנו לסגור הדלת בעדינו וכו' וכמאמרם ז״ל דרך ארץ קדמה לתורה, ובשים שלום נחתום לנו ולכל ישראל אחינו אכי״ר:

החילנו לקפל את החפצים ולהכין הכל למסע, כי בעוד שני ימים אנו נוסעים, אם אמרנו להתעכב פה ולחוג את חג השבועות בירושלים ת״ו, אשר זה כל ישעי וכל חפצי, אך לא יכולנו מאיזה סיבות שונות, למורת רוחנו, ואומר חיו בטוב ירושלים עה״ק, חיו בטוב אוהבינו ומיודעינו, חיו בטוב חכמינו ורבינו, חיו בטוב כללי כל ישראל אחינו, יהי רצון מלפני ה׳ אלהינו, שיקבץ את כל נדחינו, מד׳ כנפות כל הארץ לארצנו אכי״ר :

 

 

הבא    –   הקודם

נחלת יוסף סי' ה' – ניסן

בשבת הגדול  אחר תפילת מוסף מנהגינו לומר האזהרות של רבי יהודה הלוי ז"ל הקבצו ושמעו כ"י ויש בה הלכות פסח בקצרה. מר"ח ניסן קורין בקרבנות הנשיאים דבר יום ביומו.:

כל יום טוב שחל להיות בשבת או בערב שבת המנהג להתחיל בשיר השירים ולסדר כל השייך לשאר שבתות, אח"כ אומרים מזמור השייך לאותו יום בניגון וקול ערב ואחר כך אשרי האיש והללויה הללו א-ל בקדשו, וטעם לאמירת אשרי האיש בעבור כי ימי המועדים המה ימי שמחה ויש לחוש שמא מתוך השמחה יבואו לידי ליצנות ועבירה ח"ו, ע"כ אומרים אותו, (ועייך בשתילי זיתים טעם אחר):

מנהגינו בשני לילות ראשונות של פסח לקרות ההלל בנעימה בביהכנ"ס בברכה תחלה וסוף:

קריאת ההלל ביו"ט ובחנוכה כשגומרים את ההלל כתב מר"ן באו"ח סימן תפ"ח וז"ל "בהלל אפילו עשרה קורין כאחד" משמע הש"ץ והציבור ביחד ואין שם עניית הללויה, אבל מנהגינו מיוסד ע"פ מה שכתב הרמב"ם פ"ג מ[הלכות] חנוכה וז"ל  "מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים, כך היה:  אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל, מתחיל ואומר הללויה, וכל העם עונין הללויה; וחוזר ואומר הללו עבדי ה', וכל העם עונין הללויה; וחוזר ואומר הללו את שם ה', וכל העם עונין הללויה; וחוזר ואומר יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם, וכל העם עונין הללויה.  וכן על כל דבר, עד שנמצאו עונין בכל ההלל, הללויה מאה ושלוש ועשרים פעמים–סימן להם, שנותיו של אהרון." וכו' וכן תמצא במדרש תהלים מזמור כ"ב ובירושלמי דשבת ובשוחר טוב גרסינן יראו את ה' קדושיו זה אהרן ולפי זה קרי עניית הללויה יראת ה', והכי קאמר יראו את ה' – כנגד שנותיו אהרן קדושיו דהיינו אהרן, ומביאו בספר אמרי בינה, ומנהג זה  מנהג קדמונים מימי הבית כמקובל בידינו שכל מנהגותינו בענייני תפילה מימות חורבן ראשון, ולזה תמצא יפיו והדרו ונועמו של מנהג זה קלסיה אביר הרועים הרמב"ם ז"ל שכתב ומנהג זה מנהג חכמים הראשונים ובו ראוי לילך.
וראוי לחקור למה עשו סימן לשנותיו של  אהרן ולא לא' מן האבות ולא למשה רבינו ע"ה ונקדים מאמר, הובא בילקוט ויקח לו דוד ה' חלוקי אבנים מן הנחל כנגד מי, אחד כנגד הקב"ה וא' כנגד אהרן וג' כנגד האבות. באותה שעה אמר אהרן ולא גואל הדם אנכי ומוטל עלי לפרוע ממנו. וקשה למה נקט אהרן ולא מרע"ה ועוד שקדמו לאבות. אבל יש בזה פליאות חכמה ע"פ מה שלימדנו בוצינא קדישא רשב"י ע"ה ומשנהו משנה למלך האר"י זצ"ל כי השגחת אבא חכמה עליונה תמיד להשקות משמנו הטוב לבת הנעימה הכלולה מכל יופי ונועם מלכות ב"ד דרך זעיר בן זוגה, וכ"ש ביו"ט שרמזו הכתוב מקראי קדש והבן מילת קדש באב"א והנה נודע שכ"ג הוא באבא כנודע מלימודי האר"י וזוהר תזריע דף מ"ח והלל הוא במלכות כי הלל עולה ס"ה מספר אדני ולזה אמר ולא גואל אני? הקרוב אל המלכות, והסימן ויקח אהרן את אלישבע, ואל עניין וכוונה זו אנו עונין הללויה ביו"ט וחנוכה קכ"ג פעמים להוריד חסדים דאבא אל הבת הנעימה דרך השתלשלות המדות, וסימן לזה ומשח אותו צדוק הכהן והוא רמז נפלא:

א"כ אחי, בינה זאת ואל ירע בעיניך להתעכב שעה אחת לתקן תכשיטי הכלה הכלולה אשר זה לה כמה חדשים ושבתות מחכה לחסדי אב מהור ימהרנה ע"י רבי המלך כנסיות ישראל ברב עם הדרת מלך, ואל תהי בסוד נמהרי לב הממהרים להשלמת קריאתו בלתי ענות הללויה, ושכינה מה אומרת אם אב אני איה כבודי ואם גברת אני איה מוראי. הגמול הזה קויתי לי. די לי בשאר ימות השנה שאני שוכבת קדורנית ושחורה והן עתה הגיע עת דודים נשיקין דאבא מנעו הטוב ממני ולא זו דרך בן יכבד אב. ומעתה ראוי לפקוח עיני עיורים קצת המונים המשליכים הוד ותפארת רינת ההלל אחרי גוום  ופונים חוצה ולא עלה בידם לא זה ולא זה ובטלו תקנת משנה וגמרא דאתמר עליהן על פי התורה אשר יורוך ולגבר על לבם בספ"ל קול התחינה בואו אחי ורעי ונרוממה שמו יחדיו, וקב"ה יתקלס מינן ומינייכו ובכן כל אנשי ישראל על מקומו יבא בשלום:

בגמרא פרק לולב וערבה איתא בעניין אודך שבהלל הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה' ומכאן לשומע כעונה וכך הוא מנהגינו ולא שפיר עבדי שחוזרין ברוך הבא אחר ששמעו דא"כ אזלא לה ילפותא דגמרא, וכ"כ הרמב"ם בהלכות חנוכה בספר כתיבת יד ובתכאליל משם הרמב"ם ונוסחתו. ומעתה סרו כל התמיהות והקושיות של הרמ"ל והפר"ח והרח"א ולחמ"ש על רבינו אמאי לא כ' כלשון הגמרא, ובודאי דטעות סופר נפל בדפוסי הרמב"ם כמו שקיבלנו  שכך היה. עכ"ל תע"ח ומעת שזיכנו ה' לגירסת הש"ס פ' הנז"ל והאיר עינינו הרב מסע"ח בדבריו הנז"ל נתחזק מנהגינו:

ארבעה כוסות של ליל פסח נוהגים ומקובלים מאבותינו לברך על כוס וכוס מד' כוסות כדעת רוב הגאונים ופסק הרמ"א ז"ל:

קודם כוס ראשון נהגנו לומר פיוט נאה המתחיל תרומה הבדילנו מכל עם וכו' (נוסח תימן כ"י) וזה מקרוב נדפס בעירנו ושבח תפארת הלשון יעיד עליו כי מאנשי כנה"ג הוא וי"א מיסוד ר"ס גאון זצ"ל:

במקומינו כאן שאין יין מצוי שורין צימוקים מקודם יו"ט ומקדשין עליו וכן לד' כוסות כפ' מר"ן סי' רע"ב:

ובליל שני נהגנו לסננו בכפיפה שו"ע סי' שי"ט:

נהגנו לאכול כזית מהכרפס דאין אכילה פחותה מכזית כ"כ הרמב"ם וכ' הכ"מ ואינו מברך אחריו וכ"כ הרשב"א וכ' הרד"א שסברת הגאונים ורוב המפ' כד' הרמב"ם וטענת מהרי"ל שהובא בב"י פחות מכזית כדי שלא יצטרך לברך אחריו, כבר כתב כל בו שמכיון שבא אחר קידוש הוי כדברים הבאים בתוך הסעודה וטעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם לפי שהקידוש תחילת סעודה הוא, והיא תשובה נכונה וכ"כ תשב"ץ והרד"א ג"כ כתב דאין לברך בנ"ד אחר הירקות הואיל והמרור  לפניו ואינו נמלך והגדה אינה מפסקת, והב"ח האריך להביא סברת הרמב"ם מהגמרא, הלכך אין לזוז מן המנהג:

בנוסח לפיכך אומר בה ז' שבחים, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, ולהדר, ולנצח כנגד ז' רועים אי"ו משה ואהרן דוד ושלמה ועפ"י רוב פוסקים שא"ל תיבת ולקלס. ולא תשמע לגירסת הדפוסים שגורסים ולקלס, כי כבר שאלו להרמב"ם ז"ל שאם יש לומר בקדיש תקלס, והשיב שאין לומר שיש במשמעותו שבח והפכו עש"ב:

מנהגינו מקודם לומר אתה גאלת, קודם כוס שני, בפסח קורין משנה בביהכנ"ס מסכת פסחים בכל יום חוץ מיום שני דפסח קורין משנה פ' עשירי דמנחות דאית ביה עניין העומר, במוצאי יו"ט ג' רגלים קורים פ"א דחגיגה:

נחלת יוסף סימן כ"א – נישואין (1)

כתב מרן בשו"ע [אה"ע סי' ס"א סעיף ב'] כשר הדבר שלא תינשא עד שתטהר עכ"ל, וכ"כ הרמב"ם פ"י מהלכות אישות ולא תינשא נדה עד שתטהר. ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר ואם עבר ונשא ובירך אינו חוזר ומברך ע"כ. וכתב הרב המגיד שם שכ"כ בן מגאש ז"ל וכן דעת קצת גאונים ונראים דבריהם וכו' ע"ש. וכתב עוד ומה שכתב רבינו ואם עבר ונשא וכו' דבר נכון הוא. ולעיל מזה כתב רבינו שאע"פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה ע"ש. עוד כתב רבינו שם בפ"ד המקדש את הנדה ה"ז מקודשת קידושין גמורין ואין ראוי לעשות כן עכ"ל. וכתב הכסף משנה שם טעמא דכיון שאינה ראויה לביאה ואף לא לחופה כמ"ש בפירוש שאין כניסה לחופה קונה אלא אם כן  תהיה ראויה לביאה ע"ש. הלכך אין ראוי לקדשה  ע"כ.

מכאן הונהגו כאן במקומנו שאין מקדשין אשה והיא נדה כלל. וכמה פעמים אירע שפירסה הכלה נדה ודחו הנישואין עד שנטהרה וכך קבלנו מזקיננו שכך מנהגם מקדם שאם פירסה דוחין הנישואים, ונכון הדבר דסימנא דמילתא היא דמכיון דכתב רבינו ואם עבר ונשא וכו' כדלעיל. ומה שכתב רמ"א ועכשיו המנהג שלא לדקדק ואין ממתינין, הנח להם למנהגם ומאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דאבות.

ברכת אירוסין צריכה עשרה לכתחלה שו"ע אה"ע סי' ל"ד. והיינו לעדות קידושין צריך ב', לברכה עשרה וקרובין מהמנין שם בבה"ט.

ומנהגנו לברך בנוסח זה והיא נוסחת הרמב"ם והתכאלי"ל בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו והבדילנו מן העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין בא"י מקדש ישראל. וכ"ה בסדר ר"ס גאון.

והמנהג לברך ברכה זו על כוס יין ולברך עליו תחלה וכ"כ מרן שם, ושותה החתן ואח"כ שותה ממנו הכלה ואחר הברכה יקדש כ"כ שו"ע שם.

והמנהג לקדש בטבעת וכ"כ שו"ע סי' ל"ח ס"ב, ובטבעת שאין בה אבן והטעם מפני שאפשר שסמכה דעתה על האבן שתשוה יותר משהיא סבורה והוי לה קידושין בטעות ואינה מקודשת וכ"כ הרד"א
המנהג ליתן טבעת הקידושין בראש אצבע אמה, וכ"כ תכע"ח ב' הגהת הרח"ו, שכך מדוייק מל' התיקונים:

עיקר הכתובה מנה ומאתים כתיקון חז"ל, ותוספת מתניתא אחד עשר שקל משקל צרפת שהם עולים נ"ח דינרין בקירוב, והדינר משקל צ"ו שעורות כסף כנודע והיה נקל בעיני איש לגרש את אשתו, עד שנת התר"ן הסכימו ז' טובי העיר במאה"ע להוסיף עד שבעים שקל משקל צרפת שהם שע"ג דינרין בקירוב, מטעם שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

מנהגינו לכתוב כתובה בתחילה "בשם רחמן" וכו' "בשעה מעולה" וכו' והוא ע"פ נוסח התכאליל: כותבין זמן בכתובה כדי לידע מאיזה לקוחות יטרוף:
המנהג לכתוב הזמן למניין השטרות ולא ליצירה: כותבין "במתא עדן דיתבא על כיף ימא רבא", כי עירנו זאת עומדת על שפת ים סוף לצפונית מערבית במקום שמתחבר עם ים הודו מערבית דרומית ובמזרח העיר ים הפרסי המתלכד עם ים הודו מזרחית דרומית:

"בזכות אברהם אבונא", לפי שלא זכו בהבטחת פריה ורביה רק בזכות אברהם אבינו דכתוב והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי [בראשית כ"ו, כ"ד], המנהג לכתוב "איך חתנא הבחור הטוב והנעים גזע נדיבים ושועים פלוני בר המכוב' והמאושר הטוב והישר הירא שמים פלוני וכו'" ואם הוא בר הכי כותבין "החכם החסיד", ואם נסמך מוסיפין "כבוד מורי פלוני", ואם הוא דיין ולאחר חיים כותבים "הדיין המצויין כבוד אדונינו ועט"ר מו"ר פלוני תנצב"ה", כן קבלנו מאבותינו: "כדת משה וישראל", משה דכתיב כי יקח איש אשה חדשה וכו' [דברים כ"ד ה'] וישראל הם החכמים דמאן דמקדש אשה אדעתא דרבנן מקדש: "ואנא במימרא דשמיא" כלומר בסיוע ה' יתברך, "ואפלח לעבוד", להשכיר עצמו לפרנסה, "ואייקר" פי אכבד "ואסובר" תרגום כאשר ישא האומן את היונק – כמא דמסובר. "ואזון" מזון תר' שארה זיונה "ואפרנס" עריה ומלבושיה, ובפאה תנן נותנין לו פרנסת לינה פי רש"י כר וכסת "דחזו ליכי מרבנן" ע"ש בתכע"ח בשם כמה פוסקים שכתובת אשה מדרבנן וכ"כ הר"ן דכך קי"ל להלכה והאי דכתבי מאוריתא טעותא הוא ע"ש וכ"ד הרי"ף והרמב"ם.

"וסיפוקיכי" היינו ואפרניס דלעיל וכולל כל מה שתצטרך אפילו לירקות: "ומיעל עלייכי כאורח כל ארעא" כך היא גירסתינו כנוסח הרמב"ם והתכאליל:
ודע שמה שאנו  כותבין בכתובה ומתנתא די יהב חתנא דנן לכלתא דא כ"ב דינרין וכו' ורצה להוסיף לה תוספת על עיקר כתובה כו"כ דינרין וכו' כ"ז אנו מיפין כח האשה דכי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה.

אין לנו מנהג מקדם לכתוב בכתובות ונדוניא דהנעילת לי וכו', כי נוהגים אנו בנכסי מלוג האשה שאין אחריותם על הבעל, ועיין בשו"ע ר"ס פ"ה במלוה "ורשו"  – תרגום "כי תשה" – ארי תרשי "שפר ארג" פירוש נחמד – תרג' "ונחמד העץ" – ומרגג אילנא "נכסין" כולל קרקע "ומטלטלין" ואפילו ספרים וקניינין "דאית לי תחות כל שמיא" – ייפו כח האשה בכך משום שאחר שתקנו לה מן הזיבורית לכך ייפו כוחה ומהני תנאה, ועיין ח"מ סי' ק"ח סי"ח דלגבי יורשים לא תהני תנאי אא"כ התנה בכ"י עליו ועל יורשיו דוק שם ובש"כ. "מטלטלי אגב מקרקעי" לפי שהמטלטלין אין להם אחריות בקרקע לכך מקנה לה מטלטלין אגב מקרקעין שאז טורף גם המטלטלין מלקוחות. ודע שאין צריך שיהיו המטלטלין צבורים בתוכה ואפילו מטלטלי דנייידי כגון בע"ח ואפילו קרקע כ"ש ואפילו אין יודעין שיש לו קרקע, הודאת בעל דין כמאה עדים דמי לחובתו, "ובתר מות" פי' לגבות מן יתמי וכאילו אמר מעתה ועד עולם.
ובנוסחת א"י ראיתי שכותבין ובתר חיי, ודבר נאה הוא ומתקבל שלא לפתוח פה לשטן וכ"ה הנוסח בכאן פה עדן בחיי ובתר חיי, "וקנינו מן חתנא דנן" אע"ג דקי"ל קונין בכליו של קונה  כבר נהגו העולם לתפוס סודר של העדים משום דשליחותיה של קונה ומקנה עבדי, וצריך לתפוס ג' אצבעות על ג' אצבעות דהוי כעין כלי:

אין לנו מנהג לכתוב בכתובה ביטול מודעי ותנאי כי לא נזכר בנוסח הרמב"ם ובפירוש מרן.

נחלת יוסף/ חלדי אדם – פרק ט"ז

תוכן עניינים

הבא   –   הקודם

פרק י״ו  – מסע א״י שנית

זה כמה, נכסוף נכספתי לעלות לא״י שנית. לחבק עפרה ולנשק אבניה. כי מיום שנפרדתי ממנה בשנת התרנ״ט לא נחה דעתי עלי, והייתי בעצבון וכו׳ כנזכר לעיל. כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. ונאמר, אוהב ה׳ שערי ציון מכל משכנות יעקב וכו׳. עד שנה זו שנת התרס״ב, זיכנו השי״ת ועלינו שנית, אני ואחי הנכבד שילה הי״ו בחברת הידיד היקר, בנן של מלכים, ה״ה סי׳ משה בן כמ״ו בנין מנחם משה הי״ו. שלושתינו לבדנו ואין לזר אתנו, מלבד שני משרתים אשר ישרתו אותנו.

ביום ד׳, כ״ו לחודש אדר ראשון עלינו לספינת אוסטרייא ולעת ערב עלה קיטור האניה ותשם בים דרכה. למחרת, היה הים סוער והולך, וגלי הים שטפו ועברו למעלה ראש. עוד מעט צפו מים על ראשינו. ויראנו פן נקפה, ח״ו, מקור ורטיבות, יען כי ימות החורף הוא. כי הים סוף רגזן גדול ורגיל הוא להיות זועף מאד ובפרט בימי הסתיו. מפני רוב זרועות הים, הצרים והארוכים. ונועצנו אז לשכור לנו עליה אחת בספינה, למען נינצל מהמים הזדונים ההם לבל יפריעו מנוחתינו, וכן היה. כי שכרנו חדר אחד, ובו שתי [שני] מיטות לי ולאחי הי״ו במחיר מצער ורק בזהוב אחד ואז צחקנו להמון הים וגליו. וזרמת מימיו ומעלליו. אך להמשרתים, הינחנום כמות שהם, ומה נעשה להם. ביום ד׳ כשהגענו לעיר סיויס, נכנסה הספינה בתוך התעלה, במרוצה וחפזון ותפגע את הגשר ותשבור אותו לרסיסים. ותהום כל העיר, אך להספינה לא אירע בה שום בדק, יען שהיא חדשה וחזקה. אמנם נתאחרנו בכאן, כל אותו היום והלילה. עדי הוציאוה מן המצר וניסע לדרכינו, ליל שישי הגענו, לעיר פורט סעיד בשלום תהל״י. רבים מהחברים [לט.] הע״י באו אלינו לבקרינו ולשאול בשלומינו. הנה, כשירדנו אל החוף, ביקשו לבלש את הבגדים הכרים והכסתות ולהכניסם תוך הדוד של אש וכו׳ ועל האנשים להזות עליהם מי נידה ר״ל, משקה סמים חריפים וכו׳, מפני כי ארץ מצרים עתה לא מטוהרה היא, מתחלואים שונים וכו׳ אך, כאשר נתננו להם שוחד מתנים, לא עשו עוד כזאת וכבר כתבתי לעיל פרק י"א, כי, הכסף בתי עיניים לחכם וכו׳ : 

זה כשלוש שנים לא חדלה הכרנתינא מכל סביבות ארץ מצרים. וכל החפץ לעלות לארץ סוריא, מוכרח ונאלץ לישב בדד בכרנתינא בחוף ביירות [ביירוט] פעם עשרה ימים, פעם חמשה או שני ימים לפי תוקף וחולשת התחלואים, או לפי כובד המיסים, בצע כסף למלואת אמתחותם זהב וכו׳. הפעם הזאת, כשבאנו לכאן היתה הכרנתינא חמישה ימים ולא יכולנו לעלות לארץ הקודש, כי לא נוכל בשום אופן לישב בדד ה׳ ימים. ודבר אין לנו עם שום אדם. אף כי חיבת ארה״ק נגעה עד נפשי, כי על מה ולמה נטשתי את עירי, ועזבתי את ביתי, ונפרדתי מעל בני הי״ו, אם לא לעלות ולראות את ירושלים ת״ו שהיא חמדת לבי ומשוש נפשי. מכל מקום, לא יכולנו, יען כי לפי הנשמע שבני עיר ביירות [ביירוט] לא ירחמו על הגרים הבאים בארצם, ולא ישבעו מלומר הב הב. ומי יוכל לסבול, יגיעת גוף ויגיעת נפש וכו׳. על כן אמרנו, נשב בכאן יחיל ודומם לתשועת ה׳, אולי ירחם קוני, כי לא כלו רחמיו מעל בריותיו. ותבטל הכרנתינא ותשקוט הארץ. עברו כעשרים יום, והנה נשמע כי אין כרנתינא רק שני ימים. וגם כן לא יכולנו לעלות עתה, כי לא נוכל לעזוב את אהובינו היקר ה״ה משה הי״ו, אשר אביו פקד עליו, לבל יעלה כלל, אם יש כרנתינא אפילו יום אחד. כי כן דרך המוסר, כולנו באנו שווה נעלה שווה נאכל שווה וכו'. אז נועצנו לילך למצרים ולחוג את המצות שם. ובעוד שאנו מתעתדים לכך, והנה כמעט התנחמנו על כך, כי לא באנו בשביל מצרים. על כן, ישבנו בחיבוק ידיים. ל״ה ימים וחמש שבתות בנתיים, עד יעבור זעם ויחיינו מיומיים, כרצון אלהינו אבינו שבשמים, הנה ניסן בא, בנס אהבה, סר כל יגון מתוכנו ונחבה, כי בטלה הכרנתינא האויבה, הזעומה, האיומה, הבת השובבה, אשר הרבתה חללים בכל עיר וסביבה, מחטאת כשפיה ועוונות ישובה. אנא ה׳ רחם על עמך ושובה. ומחול לאשמתינו וקבלנו בתשובה. הננו באים אלייך, ירושלים האהובה, הר המוריה וציון החשובה, לנשק אבנייך ולחבק עפרך ביום טובה, בשמחה ובשירים ותודה רבה, לאל צור ישענו אשר עשה חטיבה, בא״י, הבוחר בעמו ישראל באהבה:

ביום ה׳, עשירי בניסן, עלינו לספינת אוסטריא, על מנת שאין כרנתינא כלל. כי כן הבטיחנו רב החובל. רק זאת אמר, כי עליו ליסע תחילה לחוף ביירות [ביירוט] מטעם הדוקטור [הדאקטאר] ואח"כ יחזור תיכף לחוף יפו. ולעת ערב, הלכה האניה לדרכה, למחרתו ערב שבת קודש, בין הערביים, הגענו לחוף ביירות [ביירוט]. עוד לא השליכה האניה את עוגנה, באה הבשורה, כי נתחדשה הכרנתינא חמשה ימים. באמרם, כי בצאתינו מפורט סעיד, שילחו מאלכסנדריא קוי הטלגרף [הטאלגראף] לחדש הכרנתינא, יען כי חזר הדבר, ב״מ, לתקפו. מה זאת, שאלנו כולנו משתוממים, רעדה אחזתנו על הדבר הזה, עגמה נפשי עד מאד וכמעט זלגו עיני דמעות האיך וכיצד נעשה. אומרים, כי פקידי הממשלה ציוו לשוטרים, שכל הנוסעים היושבים על מכסה הספינה, מוכרחים בעל כרחם להורידם לחוף ביירות [ביירוט] לעשנם ואת בגדיהם לעשות להם מוגמר, [לט:] מלבד מי שיש לו חדר בספינה שכור מפורט סעיד, הוא לבדו רשאי שלא לירד. אז נועצנו לקדם את פני הרעה, ושכרנו לנו חדר בספינה, אני ואחי הי״ו ובזה ניצלנו גם כן מקור החזק השורר כאן וכו'. הבוקר אור, הזעיקו השוטרים, את אנשי האניה לירד לכרנתינא ובהיות שכבר ידעו אותנו, אני ואחי מאתמול, על מכסה הספינה, ע"כ חיפשו אחרינו ובאו לנקוש הדלת. ואנחנו קדמנו מהם וסגרנו הדלת בעדינו וצחקנו על מחשבתם הרעה. וכאשר באו כן הלכו וכו'. לאחר שעה, עלינו על מכסה הספינה והנה, אין שם איש, מכל הנוסעים הרבים שהיו שם, שכולם ירדו. מלבד הנער המשרת שלנו שהנחנוהו לשמור על הכלים, שלא הורידוהו. יען, כי עני הוא ואין לו כסף לשלם להם. מקצת מהנוסעים מאחינו הי״ו חזרו אל הספינה בעיניים מלאות דמע, על השערוריה הנעשה להם. כי הפשיטו את בגדיהם אף המכנסיים, כצאתם מרחם אמם, לעשנם ובכסף מלא שילמו, אף הכאות גם דחיפות למסרב וכו'. ולעניות דעתי נראה, כי כל החרדה הזאת, רק בשביל בצע כסף נמאס. וראיה לדבריי כי על מה ולמה, לא הורידו המשרת שלנו, אם דעתם להגן על האנשים מחולי המדביק, ב'מ. אם לא בשביל, שלא נמצא איתו כסף וכו'. עתה חרדנו על חג הפסח, שיבוא עלינו לשלום, באין סדר, באין גפן באין מצה, באין מרור וכו'. אם אמרנו לירד לעיר, אצל אחינו התושבים הלא, לא יניחו אותנו פקידי העיר כי אם אל הכרנתינא, בית האסורים ה׳ ימים מבלי תועלת, והיתרון לנו על הספינה, חפשיים לטייל בה, לארכה ולרחבה, משא״כ בכרנתינא. אז נועצנו, כי בכסף מלא, נוכל להביא כל צרכנו כמאמר שלמה המלך ע"ה, הכסף יענה את הכל. [קהלת י' י"ט] במוצאי שבת ערכנו מכתב, לאחד מאחינו מתושבי ביירוט, יהודה נהון שמו נ״י, כי יביא לנו כל צרכינו, סדר הפסח וכו׳ ושלחנו המכתב ביד השוטר, בא בשכרו. אך כל היום ההוא, עד ליל ב׳, ליל ביעור חמץ, לא בא לנו תשובה, ולא כל מדעם. אז כתבנו מכתב אחר, לאיש אחר. בין כך ובין כך והנה באה לנו רפסודה טעונה כל דבר. מצה, מרור, חרוסת, יין שכר, פירות וכו׳ גם ח׳ תרנגולות חיים, יען כי המשרת של אהובינו היקר, ה״ה משה הי״ו הוא שו״ב, ולא חסר כ״א המלח ובין כך והנה רפסודה אחרת באה, והביאו לנו גם מלח, כי שכחו אותו בראשונה. תהל״י וברוכים כל ישראל הע״י. סך ההוצאות של סדר הפסח, עלה ג׳ זהובים וחצי ואמנם מצער הוא, למול שכירות השלוחים ומוכסי הפקידים וכו׳ ועוד ועוד. עד כי לא האמנו, כי יביאו לנו כל צרכינו בלב ים. האמנם, היה בהסדר, די והותר מן הצורך, עד כי נתנו ממנו לשישה אביונים מאחינו. בשתי לילות של פסח, עשינו הסדר בחדרנו עם האדון, אהובינו היקר, משה הי״ו ועם אשת דודו כמ״ו יהודה הי״ו, בשמחה ובטוב לבב, לא חסר דבר, כאילו מוסבים בירושלים ת״ו או בעירנו עדן יע״א. ועוד יש יתרון לשני הלילות הללו, שאכלנו בהם מצות שמורות משעת קצירה, אשר בעדן, לא טעמתי מצות שמורות משעת קצירה כל ימיי, באין לנו שדות וכרמים, הודו לה׳ כי טוב כל״ח :

היוצא לנו מזה הענין שלוש תועלת מוסר. והם זריזות, כספים, מלבושים. 

זריזות הוא, כי צריך האדם להיות זריז במעשיו ולא יהיה עצל יושב תחתיו. ובפרט בנסיעתו, יזדרז הרבה יותר ויחוש על עצמו לבלתי יפול ברשת אויביו ויעשה כל טצדקי להינצל מפגעי הזמן, איך וכיצד ובמה להימלט. הינך רואה, כי לולא שנזדרזנו לשכור החדר היו מורידים אותנו לכרנתינא בעל כרחנו ויפשיטו כל המלבוש, להיות ערום ועריה [מ.] ואם יהיה איש ביישני ביותר הלא יפיל ויתעלף ויסתכן וכו'. וכן בשמענו קול צעדי רגלו השוטרים, כרגע סגרנו הדלת בעדנו, ולולא כן מי יודע אם לא תפסונו ולקחנו בחוזק היד. יען כי, לא שכרנו החדר מפורט סעיד כנהוג וכו׳. וכן לולא שנזדרזנו לכתוב האגרת תכף במוצאי שבת, בעת הקודם האפשרי, מי יודע אם לא נכנסנו בסרך איסור חמץ בפסח, ח״ו, או לפחות להיות שרויים בתענית ביו״ט וכו׳ ומזה תקיש על השאר :

שנית, צריך שיוציא הוצאותיו, לפי הכנסותיו, פחות מעט. אם מעט ואם הרבה. אך הכילות או הפזרנות יותר מדאי, שניהם מדות רעות ומגונות כידוע. אך האמצעי, הוא הדרך הטוב והמובחר. על דרך שנאמר, אשרי אדם יכלכל דבריו במשפט. וכל זה הוא דוקא כשהוא שרוי בעירו, אבל בדרך ובעיר אחרת, צריך שיהיה נדיב לב ופזרן מעט וידו פתוחה לבלתי יקמץ כמו בעירו. וכבר ספרו על הרב הגאון, ר' פנחס בעל הפלאה ז״ל, בהיותו בדרך, היה מנהגו ברחבת ידיים, בית מלונו היה מדור נאה, בנוי לתלפיות. אשר לא תחסר כל בה, עם עבדים הסרים למשמעתו. ונהג על דרך הפיזור, היפך ממנהגו בביתו. וישאלהו אחד ממיודעיו, הלא בעירך ובמקומך תהלוכך והוצאת ביתך הוא בקימוץ ושפלות, ומדוע בדרך, תתהלך ברחבה. ויען הגאון הנזכר במליצתו ויאמר, בעת שפנחס במקומו, הוא בשפלות והוא יושב בין המצרים (כי פרשת פנחס קורין בין המצרים) אמנם בעת שפנחס איננו במקומו (כי קורין פרשת פנחס ברגלים) אזי מעטרים אותו, בכל מיני פאר והדר ומתימרים בכבודו ועושים משתה שמחה ויום טוב. על כן, הינך רואה כי שכרנו חדר באניה הא׳ מפני סער הים כנזכר לעיל, ובאניה זו מפני הכרנתינא, ולא חשנו על ההוצאות היתירות, ולולא כן, כמעט היינו בכל רע, ח״ו. וכן בבית המכס צריך ליתן מתנות (מתנים) להממונים המבלשים, בשביל שלא ידקדקו בדבר וכו׳. אך בסתר שלא יכשל, ואז נכנס בשלום ויצא בשלום. וכן, לולא שפזרנו כסף הרבה, בשביל הסדר של פסח, כי אז לא קיימנו מצות ה׳ ובמה נבטח, האם תרד לנו מצה מן השמים, או אם הים הגדול ורחב הידיים הזה, יתהפך לנו לגפן וכו׳. ואם לא נתנו מתנות להשלוחים נוסף על שכרם, האם ישמעו לנו, להביא לנו דבר מה, הלא רק יפנו עורף וכו'. האמנם, לא יקדים שכר לשליח עד שיעשה שליחותו, כי אין העולם חסר אנשי מרמה, אבל גם כן, יתן לו שכרו מושלם לאחר כך, כאשר הבטיחו כי חילול השם יש בדבר. אלא מוצא שפתיך תשמור ועשית וכו׳:

ג', האדם כשהוא בעירו אינו צריך למלבוש יקר ומפואר כ"כ, יען כי, אנשי עירו מכירים אותו ויודעים ערכו ואז אינו צריך ללבוש לבוש יקר, כי יכבדו אותו מחמת שמכירים אותו. אבל בעיר אחרת, צריך ללבוש לבוש יקר ומפואר, כי במקום שאין מכירין אותו, לא יכבדוהו, רק בשביל הלבוש. וכן אמרו חז״ל, במתא שמאי ובלא מתא תותבאי, [שבת קמה:] ועוד, כי יהיו דבריו נשמעים. ונישא חן בעיני כל רואיו, במלבושיו המצויינים, גם יוכל לעלות לבתי השרים והגדולים ולדבר דבריו מבלי פחד, כי יחשבו שגם הוא גדול כמותם. גם בהספינה יתהדר במלבושיו ויהיה לתפארת בעיני הנוסעים והמלחים ויכול יוכל לטייל בכל הספינה, באין מחריד. אם רק תהיה גם כן ידו פתוחה במתן מועט, כמו סיגרו וכיוצא וכו׳. וכתבתי כל זה בכאן, הוא בשביל איזה מאחינו החפצים לעלות לארה״ק מחדש לבל יכשלו בדרכיהם, ויתנו דעתם [מ:] על טובם השלשה והם זירוז ומתן ומלבוש ואז כל אחד על מקומו יבא בשלום וכו'. האמנם, יש מקצת מתנגדים על לובשי מלבוש יקר ומפואר בדרך ובעיר אחרת, באמרם פן יקנאו בהם העוברים ומזה יבא לידי מכשול משודדים וכיוצא וכו', אמנם, זה יצדק רק בארצות אפריקא הפנימית, משכן הכושים השחורים וכו׳ או בארצות התימן פנימה, משכן הגוים הבוערים וכיוצא וכו', אבל בארצות הנאורים כרוב תושבי אירופה ואסיה [ואזיה] לא יגעו באיש לרעה מחמת תפארת מלבושו. אדרבה, הם מתיימרים ומתכבדים באיש הלבוש בבגדים נקיים מכלול וכבוד וכו׳ והנסיון יוכיח : 

בליל ה׳ מוצאי יום טוב, א׳ חוה״מ, נסעה הספינה לדרכה ובבקר השכם הגענו לחוף יפו המהוללה, הנה מלפנים אין רשות לשום יהודי ליכנס לארץ ישראל, מלבד יהודי תוגרמה, וכל איש החפץ לבא לארץ ישראל, עליו החובה ליתן ערב בעד חמישים זהובים, כנזכר לעיל בפרק י״א, אבל עכשיו בטלה זאת הגזרה וכל איש החפץ לעלות, עליו רק לבקש מכתב תעודה מפורט סעיד מן הממשלה, גם על ג' חדשים, תחת אשר מלפנים, רק על חודש ימים:

 

 

הבא   –   הקודם

נחלת יוסף / חלדי אדם – פרקים י"א – י"ג

תוכן עניינים

הבא   –   הקודם

פרק י"א – מסע ירושלים ת"ו

בעגלת הקיטור ישבנו בחדר אחד לבדנו, ואין איש נכרי ביננו. ועד מהרה תקע אחד בחצוצרות ג' פעמים לאות כי העגלה תיסע לדרכה ותיכף העלתה קיטור העשן ותסע במהירות. הדרך ההולכת מיפו לפניה ואחריה כיכר יפה אף נעים המשתרע משני צידי הדרך. והעטוף יבול תבואה וגפנים למכביר המרהיבים עין העובר. התענגתי על המראה הזה עד אשר נחה עגלת הקיטור במסדרון התחנה להעלות סחורות מן הכפר ההוא. כרבע שעה נסעה לדרכה, הנסיעה ההיא היתה לנו לטיול ולעונג, גם שירים שרנו, גם יין שתינו, גם טובאק עישנו, עד אשר עברנו בין רכסי הרים וטורי סלעים בארחות עקלקלות. עדי הגענו אל הר אחד ומרחוק ראינו ירושלים ת"ו, הוא ההר אשר עליו תתנוסס העה"ק. חרדת קודש אחזתני אף אגלי דמעה נטפו מבבות עיני, בראותי את ירושלים ובהעלותי על לבבי את דברי ימי העיר העתיקה הזאת, אשר ראתה מלכי עמי, כהניה, נביאיה וחוזיה בגאונם והדרם ואשר בה צרורים פרקים הרבה מדברי ימי עמי. קרעתי כנף מעילי כנהוג ואף לבבי נקרע בקרבי. ובקול מר קוננתי המזמור לאסף וכו' [תהלים ע"ט].

כשירדנו מעגלת הקיטור שם חיכה עלי ירושלמי, יהושוע הכהן שמו, אשר מברת [פורט] סעיד שלחנו לו אגרת גם כסף להוצאת שבת. כי יטפל בהחפצים שלי ויבאני לביתו. רכבנו על עגלת סוסים ועלינו אל ראש ההר עדי הגענו אל באב אלכליל הנקרא שער חברון או שער יפו. עתה נתפרדה חבילה, כי האדון היקר משה מ"ו בנין נ"י ואחי שילה נ"י ומנחם נסים נ"י הלכו אל בית המלון מחוץ לעיר ומשה אהרוני נ"י הלך אל בית חמיו ואני ואשתי ואחותי ובתי הקטנה הלכנו אחרי האיש הנזכר יהושוע הכהן, ויעבריני מבואות ארוכות וקצרות עד הגענו אל הבית והנה קדש היום. והדליקו הנרות ואין פנאי לילך לכותל המערבי כנהוג. הבית הזה, אשר אני מתגורר בתוכו, הוא של החכם חיים הכהן ענוותן כהלל נ"י, עם אחיו יהושע הכהן הנזכר הטבח נ"י. ונתנו לי חדר לעצמי, שבת זו במדבר לבשתי בגדי שבת ועליתי להתפלל בבית הכנסת, אשר היא ממעל לעלייתי. לאחר תפילת ערבית קראו שיר השירים בניגון וקול ערב כי לפי מנהגם אינם קוראים שיר השירים, כי אם בשבתות שבין פסח לעצרת, כדי לאחר ספירת העומר עד הלילה. אחר התפילה עו"ש כל אחד מנשק ידי חבירו ואומר לו שבת שלום וגם כל אחד לוקח לימוניש ומברך הנותן ריח טוב בפירות. בעלי הבית הנזכרים לעיל הושיבוני על שולחנם באמצע. גם כיבדוני לקדש קידוש היום אך בסעודה, מדעתי, כי לא אדע מנהגם, אמרתי להם להביא לי סעודתי לבדי לחדרי, ולמה, בשביל שאני עייף מטרחות הדרך וחפץ אני לישן. טוב, טוב, אמרו לי וסעדנו אני ואשתי ואחותי, אחר כך בא האדון משה אהרוני נ"י לבקרני ולשאול בשלומי, אך גם קצת ירושלמים באו לשאול בשלומי וכל אחד שאלני על שלום בתו או אחותו הנשואים ליהודי עדן. אך יהושע הכהן אמר להם, לא עת עתה להרבות דברים, הניחו ליהודי העדני לישן. גם נתקוטט עם אחד מהם, אשר הכביד במלין ויצאו לחוץ וינצו יחד. אך אני ישנתי ושנתי ערבה לי ואמרתי לנפשי, מה שפר חלקי ומה נעים גורלי כי הלילה הראשון אשר [ל.] ישנתי על אדמת הקודש היתה ליל שבת קודש:

ביום שבת קודש מתפללין בבית הכנסת הנזכר בניגון, מה גם בקדיש יוצר בקריאת שמע כשיגיעו ל"וחרה אף ה'" אומרים בלחש עד "ושמתם". בקדושה, אומרים כל הקהל בקול רם, נקדישך וכן כתר וכו'. בנשיאת כפיים, עולים הכהנים בבית הכנסת על הכסאות, אך בחול, על הקרקע ונכון הוא. הפרש גדול יש בקריאת התורה בניקודים וטעמים בין ערי ארץ הקודש ובין ערי תימן ואם באתי לכתוב הכל, תכלה היריעה מהכיל. על כן אעבור עליהם בדומיה. גם כבדוני לעלות בתורה וברכתי הגומל ונתנדבתי כך וכך וכו' תלי"ת. לאחר התפילה הלכתי אני וחיים ויהושע הכהן הנזכרים לעיל להקביל פני האדון משה אהרוני נ"י. גם חפצתי להקביל פני האדון אהובי ה"ה משה מ"ו בנין נ"י ואחי שילה נ"י אך המקום רחוק ביני ובינהם כחצי שעה, כי הם דרים מחוץ לעיר, כנזכר לעיל. אחר כך הלכנו לבית. אמרו לי חיים ויהושע נ"י לבוא לסעוד אצלם, אך אני אמרתי להם אסעוד לבדי כנזכר לעיל, וכן עשו אך כנראה שלא ישר בעיניהם זה הדבר:

לאחר המנחה הלכנו לכותל המערבי הר בית אלהינו. מתכונתו תראה הלאה. ביום ראשון ערב יו"ט הלכנו לשוק אני ויהושע הכהן לקנות צרכי יו"ט אך אני נלאתי נשוא מפני הטורח על כן מהיום ומעלה הנחתי כל צרכי יציאותי בידו וכה אמר לי יהושע הנזכר, צוה צו ואני אקנה לך כל מה שתחפוץ. על ראשי ועיני וכן אחיו חיים הנזכר.

סדר נשא: לאחר תפילת מנחה הלכתי בעגלת סוסים מחוץ לעיר להקביל פני האדון משה מ"ו בנין נ"י ואחי שילה נ"י עד שחשכה והנה יו"ט לש"ב והתפללנו מעריב בבית כנסת ספרדים חשובה, וכה היה דרכינו בימות החול פעם הם באים אצלי ופעם וכו'. אחר כך הלכנו ברגל, אני ומשה אהרוני נ"י אל תוך העיר. קידשנו וסעדנו כיד ה' הטובה עלינו אחר כך עליתי לבית הכנסת, ללמוד קריאי מועד כנהוג הלימוד בכאן, אינם גורסים ביחד כמו בעירנו, כי אם כל אחד לומד מעט וכן השני וכן כולם. ובראש כולם הרב ר' אהרן נ"י אב"ד ק"ק מצרים. אשר בא הפעם לחוג את החג הזה בירושלים ת"ו. פעם אחת בעלי הבית הנזכרים הזמינו להרב הנאור הזה, לבוא לביתם ובהיות שאין להם חדר טוב יותר מחדרי על כן הכניסוהו לעלייתי וכבדוהו כבוד גדול כיאות למעלתו. גם אני, שאלני הרב הזה, לי ולמולדתי ולאנשי עירי וכו':

למחרתו הלכתי להתפלל בבית הכנסת של ר' אליעזר זצ"ל וקניתי ביום הזה הפטרה, תלי"ת. אחר כך הלכנו לציון וקברי מלכי בית דוד זיע"א כי בשאר ימות השנה אינם מניחים את היהודים ליכנס בחינם כי אם בכסף מלא ורק ביום זה רשאים להיכנס בחינם וגם כן, רק אל האולם העליון אשר מעל בית התפלה, אך למטה מהאולם הזה לא יניחו לשום איש לבוא בעוה"ר. והנה הר ציון הוא מערבית, דרומית לירושלים ת"ו, ובימי הבית הראשון והשני, התפשטה העיר על פני כולו וכעת חלקו היותר הגדול הוא מחוץ לעיר. נכנסנו לשער הנקרא שער ציון ומשם עלינו למדרגות (למדרוגות) אל האולם הנזכר והוא עשוי כיפה ובהאולם הזה התפללנו עם יתר אחינו, את תפילות נעים זמירות ישראל. ובלב נשבר קראנו, אתה תקום תרחם ציון וכו'. ובפאת מזרח האולם, יש חלון קטן הפתוח לאחד החדרים ומחלון זה ראינו, ציון קבר מכוסה ביריעת משי. בין הערבים עליתי על הגג ומשם ראיתי הר המוריה והוא חרב מדבר [ל:] שממה בעוה"ר. ורק מצד מערב יש בית תפילה לישמעאלים ועוד איזה מגדלים קטנים במדרגות (במדרוגות) יעלו עליהם. אהה מכל בית קדשינו ותפארתינו לא נשאר לנו שריד, כי אם כותל המערבי ורוב הכותל מוקף משני עבריו בבנייני הערביים ויהי להם הכותל לקיר ונשאר בתוך, שאחינו מתפללים בו, כמו ל' אמה וגבהו גם כן בערך ל' ואבנים גדולים קבועים בו אורך כל אבן כמו ד' ה' אמות וגבהם ב' אמות.

יום ב' של שבועות שהוא חול לבני א"י, נתקבצנו מנין בני חו"ל בבית הכנסת של ר' אהרן ז"ל, שהיא מעל עלייתי. והרב דמצרים נ"י הנזכר לעיל עמנו, אשר כרוב גדולתו כן רבה ענותנותו. ונתפללנו כל תפילות יו"ט כדין. לאחר מנחה הלכנו מצפון ירושלים כחצי שעה למערת כלבא שבוע ונכנסנו תוך המערה וכל אחד נר דונג בידו ויש מקומות בהמערה כוכין כוכין ונקראת גם כן קברי המלכים:

כעשרה רגעים אחריו, הלכנו למערת התנא האלקי שמעון הצדיק זיע"א ונכנסנו מערה לפנים ממערה והקבר הוא בהמערה הפנימית ועליו בנוי ציון, ובהחצונה בור מים ושני ממוני הקהל, אחד עומד בצד הקבר ואומר ברכת מי שבירך לכל מי שמתנדב מכסת כסף ואחד יושב רחוק מעט ולפניו קערה מליאה שמן ופתילות. וכל אחד מהנכנסים מדליק פתילה ונתן צדקה לפי מסת ידו. בהיות שהיום יו"ט לנו, אנו בני חו"ל על כן הנחנו ליהושע הכהן לפרוע בעדינו. ועוד הלאה מזה מערת סנהדרי קטנה, וכחצי שעה אחריו, מערת סנהדרי גדולה ושתיהן בעלות כוכין הרבה. וכל המערות גבהם כשתי קומות ואולי עשו אבותינו כזאת, לקבור תוך המערות, הוא מפני אהל הטומאה ואף אם רחוקים מן העיר עכשיו, אפשר בימי הבית התפשטה העיר על פני כל הככר הזה ועוד יותר כנודע מרז"ל, רבוי העם שהיה בזמן הבית בירושלים. אחר כך ישבנו תחת אלוני זית לשתות קאוי וכו'. וכל הככר הזה מלא מאנשים נשים וטף. עד שחשכה רכבנו על עגלות סוסים והלכנו לעיר. למחרת יום אסרו חג, הלכנו לטייל ונכנסנו לבתי כנסיות אשכנזים ושנים מהם מהודרים בתכלית היופי עד שהא' הגדילה, הנק' בית יעקב בחורבת ר' יהודה החסיד זצ"ל, מקדש מעט וחבורות חבורות אשכנזים יושבים ולומדים ש"ס גמרא, אשריהם. אחר כך הלכנו לבתי כנסיות ספרדים וד' בתי כנסיות הם ביחד והאחד נקרא בית הכנסת סטמבול חשובה, ואחת לפנים ממנה ואחת מימין ואחת משמאל. בחזרה פגשנו חכם אחד ואמר לי הלא תכיר אותי, אמרתי לו, גר אנכי בארץ ומאין אכירך, אמר, הלא אשתקד באתי לעירכם וקיבלתי נדבתכם, חגרתי כח שארית זכרוני אך גם כן לא נזכרתי. אמר לי אני אברהם פליסכא נ"י והפציר בנו לבא לביתו. הלכנו אחריו דרך מבואות קצרות ועקלקלות ונכנסנו לחדרו ונשב על הכסאות וכבדנו כבוד גדול, הכבוד אשר עושים פה בארץ הקודש לאורח יקר הוא כך, מביאים טבלה של נחושת ועליה קערה מליאה מרקחת ושני כוסות גדולים מלאים מים וכוסות שכר לפי מנין המסובין כל אחד נוטל כף וליקח מהדבש מעט ושותה כוס שכר וכו' אחר כך מביאים כוסות קאוי וכו', יהיה מכירי זה ברוך:

יום ה' רכבנו על עגלות סוסים והלכנו מחוץ לעיר, להקביל פני הזקן הנכבד משה חנוך הלוי נ"י. האיש הזה היה מלפנים סוחר בעדן והשם השפיע לו וקנה הרבה בתים וחנויות בעירנו. וזה כעשר שנים אוותה נפשו לשכון כבוד בירושלים ת"ו ובנה כמה בתים וחצירות ובתי כנסיות בירושלים ת"ו וצדקת פזרונו [לא.] נודע בישראל. גם האורחים הנכבדים הבאים לארץ הקודש להשתטח על קברי הצדיקים, בבית האיש הנכבד הזה ימצאו מנוח ודרים בביתו. משה חנוך הנזכר הוכיח והתאונן עלינו על אשר לא באנו לדור בביתו, באמרו, שהניח לנו ב' חדרים פנויים, לי ולאחי הי"ו. אמרתי לו כי באנו ערב שבת עם חשיכה ואין פנאי וכו'. האיש זקן בא בימים כבן צ'. ה' יאריך ימיו. גם כבדנו ביין ודבש וכו' על דרך הנזכר לעיל.

ערב שבת קודש, הלכתי אני וחיים הכהן למקום אחד מצד דרום הר המוריה והוא בניין גדול וקורין לו מדרש שלמה וכותל הדרומי הוא רחב מאוד כמו ה' אמות ואמצעו עשוי כיפה ונכון על עמודי שיש ואומרים ששם ישב שלמה המלך ע"ה עם הסנהדרין למשפט. וכיפת השערים, הם ישנים מאוד. אשר לבנת שיבה חופפת עליהם. וסמוך לו יש בריכה גדולה, נאה, מאבני מחצב וקורין לה בור של דם כי אומרים ששם נשפך הדם של הקורבנות כולם. ועכשיו נהפך זה הבית כולו לבית הערכאות של גוים בעוה"ר:

משם הלכנו לשערי בית המקדש וי"ב שערים יש לבית המקדש מצד מערב וצפון אבל מצד מזרח שהוא חוץ לירושלים, נגד הר הזיתים, אין בו שער, רק שערי רחמים שנים שננעלו ואין פותח. ואומרים כי מלפנים באחד נכנסים החתנים ובאחד האבלים. הוספנו ללכת עד פתח הר הבית מצד מערב, והנה ישמעאלי אחד, העיד בי, לבל ארחיק ללכת הלאה פן יקראני אסון. אמרתי לו מלבד צוואתך אנו מוזהרים ועומדים שלא לכנוס חיים. אמר לי ולמה, אמרתי לו, שכל הנכנס לבית המקדש בזמן הזה חייב כרת מפני שכולנו טמא מתים. משם הלכנו לכותל המערבי והמונים המונים ינהלו מאחינו, אנשים ונשים וטף מכל המקהלות השונות, לשפוך שיח רינה ותפילה לאל נורא עלילה, כי ירחם על פליטת יהודה ונדחיו, יקבץ מארצות פזוריהם ושבותם יכונן כבראשונה, זקנים וזקנות יבואו, הולכים על משענתן גם ילדים רכים נהוגים ביד הוריהם. האח מה נהדרה המראה הזאת, פה בשמאל הכותל עומדים להקת אנשים, מתפללים תפילת מנחה ופה בימין הכותל להקת אנשים משוררים בקול ערב פזמון קבלת שבת ופה באמצע הקיר יושב איש אשר שיבה זרקה בו, הדור ללבושו, ספרו על ברכיו ובו יהגה באימה ופה במקצוע הקיר תעמודנה נשים ובשפתותן תבענה תפילות ותשבחות לאל חי אך קולן לא ישמע. תפלה מנחה יתפללו פה הרבה פעמים. גם אני הצעיר התפללתי עמהם מנחה ומעריב וכן בכל ערב שבת קודש: למחרתו התפללתי בבית הכנסת של ר' אהרן הנזכר וקניתי גם כן הפטרה וכן בכל שבת קודש תלי"ת:

סדר בהעלותך יום א׳ י״ב סיון הלכנו להר הזיתים והר המשחה ושניהם עומדים לפאת קדמה והם ערומים מכל עצי פרי ומראיהם כהה אדמדם, כי יגדלו עליהם ענבי גפן שחורים, נחרים מני חורב ועצי זית לא יצלחו לכל. כשעלינו לראש הר הזיתים, שמה השקפנו על פני כל העיר וביהמ״ק כולו, גם הר גריזים והר עיבל אשר בשכם כי גבהה קומתו מאד ובראשו קבר חולדה הנביאה במערה של שיש. הדבר הזה היה לפנים בתוך העיר כנזכר בדברי חז״ל. כל הקברות עשוים להתפנות מירושלים חוץ מקבר המלך וקבר הנביא. ר״ע אומר אף קבר המלך וקבר הנביא מפנין, א״ל והלא קברי מלכי בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים ולא נגעו בהם אדם מעולם. א״ל משם ראיה, מחיצה היתה להם והיתה מוציאה טומאה לנחל קדרון ע״כ. ועכשיו בעוה״ר כשנתרבו החומות נשארו חוץ לירושלים. למטה ממנה קברי הנביאים חגי זכריה ומלאכי [לא:] בתוך המערה ונכנסנו בנורת דונג. מקום הקברות הוא משיפולי הר הזיתים ויתפשט עד למעלה ושם קבורים גדולי עולם וחסידים כמו הגאון מהר״ם גלאנטי ומהר״ם בן חביב ור׳ חיים בן עטר והמקובל רבי שלום שרעבי זצ"ל ועוד ועוד זיע״א. הלכתי מטה, לעומת יד אבשלום, והוא בית יפה בנוי לתפארת מרובע מאבן אחת כמו ח׳ אמות. עוד לפי איזה שנים היתה פשוטה יד אבן מראש הבנין הזה, אולם עתה גבר עליה הרוח ויפוצצה, ומשל בפי העם, היד אשר התרוממה נגד אביה תושלך הלאה. ולפניו גל אבנים קטנות רבות מאד ע״י מנהג קדמון אשר כל עובר שם משליך אבן לסקלו על שמרד באביו, אולם לא נקבר שם כי אם בעבר הירדן. וקרוב לשם מערה גדולה ונאוה, כולו מחצב אחד, נחצב בהר סביב ועשוי בי״ב עמודים וראשו מחודד, כולו מחתיכה אחת. והיא סתומה מכל צד ומשונה בבנינה מיד אבשלום, והוא קבר זכריה הנביא בן יהוידע הכהן ע״ה. סמוך לו ואצלו בקיר ההר, דבקים איזה רסיסי דם שחור ויבש. אומרים, שביום תשעה באב מזיע דם רטוב בעוה״ר. סמוך לו חור בתוך ההר. אומרים, שבתולות ישראל הפילו עצמן שם בעת החורבן, וג״כ לאחר חורבן זמן רב, הלכו שני נערים לטייל שם ונפלו שניהם תוך החור הזה, וביום תשעה באב שומעים קול בכי ונאקה מהחור הזה, נזדעזעו כל עצמותי. משם הוליכוני אל עין מים חצוב בצור, עמוק מאד. ואמרו כי הוא המקוה של הכהן הגדול, ודבריהם קרובים אל האמת לפי השערתי, כי מדרגותיה היפות מאבני שיש, מוכיחים כי לתשמיש איש גדול היתה נתונה, גם מקומה בהר הבית, ראיה לדבריהם. ואולי היה דרך נסתר מאת העזרה אליה. הוספנו ללכת מצד דרום עדי הגענו לכפר אחד הנקרא סילואן ורחוק מירושלים כשתי שעות ואשא עיני ואראה והנה בתים הרבה בראש ההר, ועלינו על ידינו ורגלינו עד שנלאיתי ויגעתי וברכיי כשלו מהעייפות, כי לא נסיתי באלה וראינו והנה הכפר ההוא, דרים בו יהודים עניים, כולם תימנים. ונכנסנו לבית הכנסת שלהם, והיינו משתעים בדברי תורה וסיפורים. שאלתי אותם למה אתם יושבים בדד בכאן, השיבו מאפס מקום בירושלים וגם מצפון העיר, אף כי רבתה הדירה מכל מקום, הקרקע ביוקר משא״כ בכאן, חנם אין כסף. ועוד כי נשמט ממשא מלך ושרים כי עניים אנחנו, א״ל ומהיכן תתפרנסו, השיבו כי בבוקר הולכים לירושלים לעשות במלאכה ובערב חוזרים לבתיהם, ועד שהתרנו להם פסת יד, רבים סבבונו זקנים וזקינות במשענתן, באו אלינו מצד ההר השני, מפני דוחק העניות, ונרד מן ההר והלכנו לבתינו לשלום:

יום ב׳ רכבנו על עגלות סוסים והלכתי למקום מוצא, הנקרא קולוניא, כשעה וחצי מירושלים וכל הכיכר הזה כולו גנות ופרדסים. לימינו היתה רמה, מקום קבר שמואל הנביא ע״ה והוא בראש ההר וכשמו כן הוא, רם מאד וכנגדו ראש הר אחד כמוהו וזהו מן הרמתים צופים, כי משם צופים למרחוק. חפצנו נ״כ לילך לשם ולהשתטח על קבר שמואל הנביא אך המקום רחוק כשלש שעות על רכב חמור ובראש ההר, ואנשים רכים וענוגים כמונו. ע״כ לא יכולנו: 

יום ג׳ נכנסתי לבית הכנסת החשובה והמפוארה אשר להאשכנזים והנה ציר ענגלאנד [אנגליה] עם שני שרים ושתי מטרוניות יושבים בביהכ״נ טכח פני ההיכל, וג׳ יהודים עומדים על הבימה ומכים בתוף וארון הקודש פתוח ומתפללים על המלכה המפוארה ויקטוריא יר״ה מלכת ענגלאנד וגם כל חכמי ורבני העיר באו ובהכ״נ מליאה מפה לפה, ובראש כולם החכם הנשיא [לב.] הנשיא בכור אלישר נ"י הנקרא ראשון לציון והעם הריעו לקראתו וישב נוכח הצירים. הציר הנזכר הוציא ממלתחותיו פתקי אגרות ונתן לרבנים לכל אחד פתקא, כתובים בלשון הקודש, לאמר כי זה היום, י״ד סיון תשלום פ׳ שנה להמלכה ויקטוריא, ע״כ שמחו והתפללו על שלומה וכו׳ כי בשלומה יהיה לנו שלום.

ערב שבת, היה ברית מילה לאחד מקרובי חיים הכהן הנזכר לעיל והלכתי לראות והנה הנשים יושבים [יושבות] אצל אם הילד, מלובשים בגדי כבוד ושני אנשים פורטים ע״פ הנבל (הנובל) ומשוררים, וזקנה אחת לקחה את הנער הנימול בזרועותיה ואחת מכה בתוף אחריה עד שהגיעו לבהכ״נ של ר׳ אליעזר זצ״ל, אז יקח האב הילד מידה ויאמר הפסוקים האלה, אם אשכחך ירושלים וכו' שמע ישראל וכו' ה׳ מלך ה׳ מלך וכו' אנא ה׳ הושיעה נא אנא ה׳ וכו', ואח״כ ימסור הילד להסנדק שהוא אבי אם הילד, ועל הבימה מוהלין במהירות ובזריזות, ואח״כ הלכנו לבית אבי הנימול וכבדונו בכוסות שכר ומרקחת וכו' : 

יום שבת קודש לאחר תפילת מנחה הלכנו ללימוד יארצייט ומנהגם הוא כך, מחלקים האדרא זוטא לפי מנין הנאספים, זה לומד שני דפים מתחלתו וזה ב׳ דפים מאחריו וכן כולם, ומתחילין ומשלימין ביחד, לאחר הלימוד מושיטין לכל אחד ואחד, כוס שכר וביצה ומלא כף לוזים וצימוקים:

סדר שלח לך: יום ג׳, הלכנו לכבוד ס״ת שהקדיש האדון משה אהרוני הי״ו על שם מנוחת אחיו נע״ג, ועשה סעודה לקרואים, וג׳ אנשים פורטים ע״פ הנבל ומשוררים. אחד מן הקרואים היה מחקרי גדול לפי דעתו, והתחיל לספר לפני המסובין ממהות הברקים והרעמים וכוכבי דשביט וכו׳ אך אני כאשר החילותי לקחת דברים עמו להשיבו כחורפתו, שתק אותי ואמר לי, לא לך החכמה הזאת רק אני אלמדכם. ושמת׳ ידי למו פי, והיה מספר ומתפאר ואמר, דעו אחי, כי גם האש, לא היה ולא נברא בעולם כי אם ע״י נסיון. והוא כי אחד מן המחקרים, לקח שתי אבנים והכם זו בזו ומהם יצא אש, אמרתי לו, ומי הוא מן המחקרים, אמר, לא ידעתי אך אפשר מזמן אפלטון או אריסטו, אמרתי לו, על דעתך לא הייתה אש בעולם, לא בשלו ולא ראו אור מיום שנברא העולם, עד שבא אפלטון או אריסטו ולימדונו. השיב, כן הוא בודאי, א״ל כתיב לא תבערו אש וכו׳ האיך התורה תצוה על דבר הנעדר, השיב ואתה מה דעתך בזה, אמרתי לו, כבר קבלנו מחז״ל, שאדם הראשון, במוצאי שבת, לקח ב׳ אבנים וכו׳ ומהם הוציא אש, השיב זה דרך דרש. אמרתי לו, קבלה היא, לא דרש. ועד מתי לא תבין בין פשט לדרש, בזה לא מצא מענה והתחיל לנסות אותי באיזה דברים מההשכלה והשבתיו (והושבתיו) כחורפותיו. אך אני בחנתיו וניסיתיו ומצאתיהו באמת לא ידע אפילו מפשט הפסוקים ומכ״ש מדברי חכז״ל ורק חכמות חיצוניות מגמת פניו, ובזה אמר השם, אל יתהלל חכם בחכמתו וכו' כי אם בזאת וכו׳. עד ג׳ שעות בלילה נשאו ס״ת המפואר הנזכר לעיל ובאורים כבדו השם להוליכו לבית הכנסת של ר׳ אליעזר זצ״ל בהמון חוגג ובקול רנה ותודה, עתה רבתה השמחה והמולה גדולה הייתה בעיר. ירושלמי אחד לקח הס״ת ורכב על כתף חבירו ומרקד בו והוא רוכב, ואיש אחד ג״כ רכב על חבירו ומכה בתוף כדי להגדיל השמחה אשריהם ישראל וכה הלכנו, עדי הגענו לבית הכנסת הנזכר:

בשבת זו הלכתי לבית הכנסת (בבהכ״נ) של ר׳ אליעזר זצ״ל והציאו הס״ת החדש הנזכר וקרו בו הסדר גם אני הצעיר כבדוני לעלות למפטיר וכו׳ ונתנדבתי כך וכך [לב:] תלי״ת: 

והנה ירושלים הקדושה, נחלקת כעת לשתי ערים, העיר הישנה היא מוקפת חומה סביב ובה ל״ד מגדלים ושבעה שערים פתוחים בהחומה. בפאת מערב, א', שער יפו. בפאת מזרח, א', שער האריות. בפאת צפון, ג׳, שער שכם ושער הפרחים ושער החדש. בפאת דרום, ב׳, שער ציון ושער המערבים. העיר המהוללה עומדת על ד׳ ראשי הרים והם הר המוריה במזרח, הר ציון במערב, אקרא בצפונית מערבית, בצעיתא בדרומית מזרחית. העיר החדשה מחוץ לחומה היא משתרעת באורך משער יפו, עד לפני מגדל השני כמהלך שעה וברוחב עד לפני שער שכם רחובותיה רחבים ומרכבות תלכנה בהן רצוא ושוב:

ירושלים בכלל, מלאה בתים מג׳ וד׳ עליות, זו על גב זו רחובות ושווקים אין מספר, ארוכים ורחבים קטנים וקצרים מרוצעים באבנים חלקים. הבתים הם כולם מאבני מחצב, נאים וגדולים מפותחים ציצים ופרחים וגגותיהם המה כיפות נבנה מאבנים דקות וסיד וחול יש מהם שטוחות ויש מהם עגולות כמו מצנפת. על הרוב אינם עושים חלונות כי לא יצטרכו לזה מפני תוקף הקור. כל הבתים הם בתוך החצרים. יש חצר, נמצא בו כ׳ בתים ויש כ״ה ויותר ומרוצפים באבני שיש. בכל חצר, עשוי בור עמוק מתחת לארץ ובו יקוו מי הגשם היורדים כל ימי החורף, דרך מרזיבות הגגות ומסתפקים מהם כל ימי הקיץ. כי בירושלים, לא נמצא מעינות ולא נהרות, רק מעין אחד באמצע לשכת הגזית. וזהו, למטר השמים תשתה מים, וכל מי שיש לו בור קטן ויכלא המים באמצע הקיץ, מוכרח לקיים מימינו בכסף. שתינו בעו״ה מן הגוים המביאים בנודות. כל השווקים מלאים (מלואים) חנויות מראשם ועד סופם מוכרי כל מיני ממכר. בה מגדלים גבוהים הרבה, הנותנים פאר וכבוד להעיר הקדושה. סביב העיר חוצה, הרבה גנות ופרדסים, כרמים וזיתים ואילני אתרוגים, רימונים ולימונים ושאר מיני פירות הרבה, ושדי תבואה הנחמדים למראה. גם בתוך העיר, נמצא הרבה גנות, אילני פרי תנובה ועצי ארזים גבוהים ונטעי שושנים יפה נוף. לפי הנשמע, יש בירושלים מאה בתי כנסיות ויותר ויש בה יהודים, הקבועים, כ״ח אלף ומאתיים, מהם ספרדים י״ג אלף ואשכנזים ט״ו אלף ור׳. השם יוסף עליהם כהם אלף פעמים וכו׳ אכי״ר:

פרק י״ב – מסעי חברון ת"ו

סדר קרח: יום ג׳ כ״ח סיון תרנ״ט, אני והחברים הי״ו רכבנו על ג׳ עגלות וכל עגלה רתומה לג׳ סוסים דוהרים ואבירים ברעש ורוגז, יגמו ארץ ופנינו דרומה, ועד כשעה הגענו למצבת קבורת רחל אמנו, רחוקה מכפר בית לחם כתחום שבת וזהו כברת ארץ. השמש, פתח לנו הפתח ונתן לנו ספרים קטנים לומר הבקשות על קברה. הבניין הוא מרובע ועליו גג עגול נאוה, והקבר בתוכו נחפה בסיד לבן, ועליו רבבות אלפי שמות אנשים בכתב עברי, ומנורה גדולה ועליה כמו ל׳ נורות תלויה על הגג. והשמש הטיב את הנורות, ואנו הדלקנו כל אחד ג׳ או ד׳ נורות, ונתנדבנו כל א' כפי מסת ידו והוא אומר ברכת מי שבירך וכו'. עזבנו את בית לחם משמאל, והלכנו בארח ישר חברונה, אל המקום המהולל לפנים, אשר גר בו אברהם אבינו ע״ה, וישבנו בבית מלון יהודי אשכנזי, הדרך [לג.] מירושלים לחברון היא כ-ה' שעות, בין הערבים הלכנו אל שדה קבורת בני ישראל והמה בהר. נכנסנו למערה אחת אשר לפי המוסרה הוא קבר ישי אבי דוד, ומערה א' יפה, בנוי כמו בית היא מנוחת עתניאל בן קנז, בית הקברות הזה אבנים שלמות צבורים זה על זה והמה, לפי דברי האיש אשר הלך עמנו, אבני המצבות. אך תמהתי עד מאד כי למה לא יכתבו שם המת על המצבה. ושם, גדולי עולם וצדיקים, כמו בעל חסד לאברהם, ובעל ראשית חכמה וכו' אך על מצבת קברם אין אומר ואין דברים, כנזכר. ושם בהר התפללנו מנחה במנין וירדנו. בבוקר הלכנו להתפלל בבית כנסת ספרדים, והנה אין שם כי אם זקן אחד יושב ולומד. אמרתי לו, אם כבר השלמתם התפילה, השיב, לא, עדיין לא התפללנו, ונתאחרנו כשתי שעות, כי הם מאחרים התפלה יותר מדאי. אח״כ הלכנו למערת המכפלה המהוללה להתפלל על קברי אבות, והנה הישמעאלים יש להם ארמון גדול על מערת המכפלה ובמעלות רבות עולים אל פתחו. גם בכאן אינם מניחים ליהודים לבוא רק עד המעלה החמישית. ועליה עמדו החברים אי״ת לשפוך שיח, אך אני בתחילה לא ידעתי מזאת הגזרה, והייתי מדלג ועולה והנה ישמעאלי אחד אחזני והורידני ואמר הלה תדע מי אתה פן יעשו אתך וכו', וישבתי משמים וזלגו עיני דמעות ואמרתי בלבי אהה על שברנו גם מזה המקום הקדוש ימנעונו. ובעוה״ר לא הניחו לנו, כל חלקה טובה אוי נא לנו כי חטאנו וכו'. אך מעט מעט, קמה הסערה לדממה ואמרתי, כי גזירה היא מלפני יוצר הכל ב״ה, כי אם היהודים רשאים לכנוס, שמא צדיקי וחסידי הדור, תקפי ברחמי ואתי משיחא בלא זמניה, ותהי זאת נחמתי. על כן קמתי להתפלל כשאר החברים נוכח הקיר, הערביים למלאת סאת עוונם העמידו שוטר על הפתח, וכל היוצא מן היהודים מוכרח לשלם קשיטא א׳ על כל א׳ וא'. שדה מערת המכפלה מוקפת חומה גדולה, ואבני החומה גדולות כמו אבני כותל המערבי בבהמ״ק. אומרים, כי מערת המכפלה, היא תחת הבנין הזה והיא מרוצפת באבנים גדולות ומלוטשות, אשר ארכן ורחבן משש עד שבע אמות. וגם הערביים לא ירדו אליה, ורק דרך הארובות אשר ברצפת בית התפלה יורידו אליה מנורות דולקות. משם הלכנו אל קבר אבנר בן נר והוא בבית איש ערבי, לא יבא כל יהודי אליו, טרם יתן כסף מחיר זה. ירדנו מדרגות מטה ובאנו אל חדר רחב ידיים אשר הקבר בקצהו. והוא בתבנית קבר רחל, אבל גבוה מעט ממנו, קרוב לשם ראיתי בריכה גדולה מאד ועמוקה עם סולם של אבנים שיורדים בו ואנשים הרבה שטים ומשחקים בה, אומרים שהיא בית הטבילה של שרה אימנו ע״ה:

הרבה מהיהודים עצבים ודואגים על הרב הגדול כמו״ר אליהו מאני אב ב״ד ק״ק חברון ת״ו, שהיה חולה ותקיף ליה עלמא טובה, גם כח הדבור ניטל ממנו. אשר בחזרתינו ליפו באה השמועה, כי נלב״ע לחעה״ב ושל״ח, והוא יחיד בדורו. כי לפי חכמתו וחסידותו וקדושתו אין ערוך אליו בכל ארה״ק. חבל על דאבדין תנצב"ה: 

העיר חברון עומדת בעמק צר, המשתרע מצפון לדרום, האדמה אשר סביבותיה דשנה ופוריה במאד, ביחוד ישגה בה עץ הגפן וענביה נודעים לשבח בכל הערים מסביב: 

בעצם היום הזה לאחר הצהרים, יצאנו מחברון ת״ו והגענו לירושלים ת״ו, בתחילת הלילה ליל ר״ח תמוז:

סדר חקת: יום ראשון הלכתי לטייל בקצה העיר צפונה והנה אחד אמר לי [לג:] מה לך כה, כי תטריח עצמך בכל יום. אמרתי לו, כבר קדמך המשורר, סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה וכו' אך שם פגשני האברך יעקב הכהן נ״י חתנו של חייים הכהן הנזכר לעיל וכבדני במרקחת וקאוי וכו'. והלכתי להתפלל מנחה ומעריב בבית כנסת תימנים:

יום שני נתקבצו הקהל בבית הכנסת סטמבול לומר תהלים סליחות ותחנונים מפני הארבה הבא לשחת את השדות ח״ו, וג״כ בשביל מצרים מפני הדבר בר מינן. שומר ׳ישראל ישמור את שארית ישראל. ויאמר די לצרותינו:

החילותי לקפל את החפצים (החפוצים) כי ביום ה׳ אנו נוסעים. ונתתי שלושים פרנק ביד האדון משה אהרני נ״י לתנם לבעלי הבית אשר אני מתגורר בביתם, שכירות עלייתי. אך יהושע הכהן טרם קבל את השכירות קראני ואמר לי, שמעתי כי תתן שכירות וחס ושלום, לא אקח מאומה ודי לנו במה שנהנינו ממך. אמרתי לו, אעפ״כ. השיב לא, לא, אפילו פרוטה וכו'. אמרתי לו, טוב עשיתם גם אני עכשיו נחוץ ובעזה״י כשאגיע לעדן, אביא לכם בהם איזה חפצים וסחורות. אך הבוקר אור, לבשתי טלית ותפילין ונתפללתי ביחידות כי בעוד שעה עגלת הקיטור תלך. ובעוד שאני ואשתי מתעתדים לצאת מן העליה והנה יהושע הכהן הנזכר, עמד כנגדי ואמר, כיצד אתה הולך בלא שכירות. אמרתי לו, והלא אתמול דברת וכו'. אמר, לא תלך, עד שתתן השכירות. לא ידעתי למה נתהפך בין לילה מגב אל גב. טוב, אמרתי לו, השכירות ביד משה אהרני נ״י, קח מעמו. וכמה, הוסיף לשאול, אמרתי לו, ל׳ פרנק, אז שחק ואמר די. ודע קורא יקר כי לא מרוע לב, חס ושלום, עשה זאת יהושע הנזכר. ורק, בתחילה, מפני הבושת ולבסוף מפני שעמנו ישראל, צריכין פרנסה. הלכנו אני וחיים ויהושע, עד שהגענו לשער יפו. נשאתי עיני ואראה העיר המהוללה הזאת, זלגו עיני דמעות. אהה כי נצא מקודש לחול. לא ידעתי מתי אשוב אראנה עוד. ובקול מר קוננתי, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני אם לא אזכרכי וכו', ירושלים עיר הקודש, חיי רוחי, וחיי בשרי, רצוני להסתופף בצלך כל ימי חלדי, אך אין עיתותי בידי. ומה אעשה, אך בשכבי ובקומי ובלכתי בדרך בך אהגה תמיד ואת שעשועי. יואל אלהי יקבץ נדחינו (נדוחינו) ויעלינו בקרוב לארצינו ויבנה בית קדשינו ותפארתינו במהרה בימינו אכי״ר :

פרק י"ג

חזרה ליפו ת"ו: יום ה׳, ז׳ תמוז עלינו לעגלת הקיטור ובאמצע הדרך ראינו והנה אלפי רבבות ארבה, משחיתים הגנות והפרדיסים נכמרו נחומי על צרת בני עמנו. המרחם, הוא ירחם עלינו ועל כל עמו ישראל אמן: 

הגעו ליפו כחצות היום ונשב במלון איש איש חדר לבדו. ביום השבת הלכתי להתפלל בבית כנסת ספרדים, רחוקה מעט מן המלון ובהיות שהעיר הזאת אינה מוקפת חומה ע״כ נתנו הטליתות והחומשים ביד גוי, מפני הטלטול. אך בסעודת שחרית, לא הביאו כי אם חלב וביצים ולאחר חצות, לחם ובשר כי כן דרך בעלי המלון בימות החול. גם בשבת, ואני הרגל הרגלתי תכף לאחר התפלה, בלחם ובשר והיה לי צער: 

יום א׳ רכבנו על עגלות סוסים, והלכנו כג׳ רובע שעה לאחוזת מקוה ישראל אשר לחברת כל ישראל חברים. ראש מייסדה האדון המנוח משה מונטיפיורי זצ״ל ונכנסנו לבית הכנסת דשם והיא גדולה ומהודרה בתכלית היופי ונכונה על עמודי שיש, המרהבת עין הרואי. וסביבה כרמים ותבואות למכביר ושם כמה מכונות עושים [לד.] כל מעשה חרש וחושב, וירדנו בשלבים ונורת דונג בידינו, במחילות תחת הקרקע. ושם, כמה חדרים מליאים חביות גדולות יין המהולל ויין שרף למאות ולאלפים:

משם הלכנו כמהלך שעה להמושב הנקרא ראשון לציון, והיא נטועה כמעט כולה גפנים. והיא ג״כ לחברת כי״ח, ובראשם האדון רטשילד מפאריז נ״י, ושם ג״כ כמה וכמה מכונות וכו'. ראיתי עושים שמן ערב הטוב והיקר אשר מחיר לוג ששים פרנק, וגם חביות [גדולות] גדולים מלאים יין ויין שרף אלפי רבבות, שבעתים מהמושב מקוה ישראל. ויש חביות גדולות מאד כל אחד מחזק כמעט עשרה אלף מדות גאלן אינגליז. וכל היין המהולל הזה נעשה ע״י מכונות ונשלח לכל קצוי ארץ. אומרים, כי השבוע שעבר, שלחו למדינת צרפת חמשה אלפים חביות יין. ורק משני חדרים, כמעט כאלו לא נחסר כלום. תמהתי הפלא ופלא מאין יביאו ענבים בסך עצום כזה, כי העושר הרב הזה לאין ספורות. כמעט יוכלו לקנות בהם כל ארה״ק. השם יוסיף להם כהם, אלף פעמים, ושני המושבות האלו כולם יהודים: 

מקצת היהודים שביפו כמעט אינם נכרים מפני השחתת הזקן והפיאות. הפעם עברתי ברחוב והנה יהודי אשכנזי פגשני ואמר לי מאיזה עיר אתה, תימני מעדן השבתיו. שלום עליכם, אמר לי, מה אתה מבקש. עליכם שלום עניתיו, לקנות יין לקידוש כי ע״ש היה. טוב, תבוא לחנותי ואתן לך יין חשוב. ועד שהוא מודד יין בצלחתי, נסתכל בפאת ראשי ואמר טוב לך לקצצם. לולי השלום א״ל כי עתה לא הכרתיך, השיב [הושיב], מה בצע לך בפיאות. אמרתי לו, כתיב, לא תקיפו פאת ראשכם, אמר, הקפה במשמע, אך לקצצם מותר. אמרתי לו, אילו היה כתוב לא תקיפו ראשכם, הוא כדבריך. אך פאת כתיב וכפאות השדה. השיב ומה אתם קורים שם לפאת הראש בעירכם, אמרתי לו אנו קורים לו סימן. והוא סימן טוב לישראל להכיר בין היהודים להנכרים. אמר, אם בשביל ההכרה הלא די במילה, אמרתי לו, והלא המילה מכוסה. אם כן, לפי דבריך, צריך אתה לפרוע עצמך ותלך כך ערום כדי שיכירוך שאתה יהודי. בזה לא מצא מענה והשפל פניו למטה. השם הטוב יכפר בעד כ״י:

ארכו לנו ימי שבתינו פה י״ג יום. לא שקצתה נפשי בעיר זו, חס ושלום כי גם יפו מארה״ק תחשב, אך מפני רוב ההוצאות כי אני ואשתי לבד, עלתה ההוצאה בכל יום, עשרה פרנק כידוע וכדרך המלון, ובעלי הספינות לא רצו להעלות אותנו בכל הון מפני חולי המדביק דמצרים בר מינן. וביום י״ט תמוז באה אלינו אניית רוסיא בדרך ישר מאירופה, אמרנו לנסוע בה אך הים היה סוער והולך ולהוחיל עד ישקוט הים לא יכולנו. כי לפי הנשמע לא תבא ספינה אחרת ההולכת ישר לברת סעיד (פורט סעיד) עד לאחר כ׳ יום. האדון היקר משה מ״ו בנין נ״י קרא עצרה מה לעשות, אם לירד בים סוער כזה או להוחיל פה כמה ימים. זה אומר בכה וזה וכו׳ פוסחים על שתי הסעיפים, ועד שהסכימו רוב הדעות לילך, ונשים בהשם מבטחינו, כי גם המלחים הבטיחונו כי לא יהיה אסון ח״ו בעזה״י. אך רב החובל אמר, כי ילך תחילה לחוף עזה להוריד סחורות, אך הבטיחנו, כי ביום ולילה אחד נגיע למחוז חפצינו. החילותי לקפל החפצים בלב דואג ובוטח, ואני תפילתי לאל רחום וחנון ינחנו במעגלי צדק ויצילנו מכל צער ונזק אכי״ר:

 

 

הבא   –   הקודם

על בנין מנחם מיסה. מתוך: יהדות עדן / ראובן אהרוני

ראובן אהרוני בספרו "יהדות עדן" מספר על הנשיא בנין מנחם מיסה. נצטט מדבריו מספר פסקאות:

"מנחם נפטר בשנת 1864. עם שקיעת שמשו, זרחה שמשו של בנו בנין. שאיתו הגיעה גדולתה ועצמתה של המשפחה לשיאה."  —  "בהנהלתו פרצו ורבו העסקים, והפירמה הפכה לאימפריה כלכלית, רבת סניפים ושלוחות בארצות שונות"  —  "בנין כונה על ידי הסוחרים בשמות שונים, כגון: "מלך הקפה", "הרוטשילד של המזרח""

"היו לו קרקעות ובתים בארצות שונות, בפורט סעיד, בבומביי, בכלכותה, בלונדון ובארץ ישראל. רחובות שלמים בעדן היו קניינה של המשפחה, שריכזה בידה עושר ועצמה רבה."

בנין שימש, לפי דברי הנחלת יוסף בתפקיד אב"ד עדן ואחיו יהודה היה בין שלושת חברי הב"ד. הם התקינו מספר תקנות חדשות שהשפיעו על החברה. למשל קריאת חלקים מהתפילה בשבת וביו"ט, מהודו ועד שירת הים, בקול רם ובניגון.

תקנה אחרת מתייחסת ללבוש. היו נוהגים להתהלך כל היום עם הטלית ולצרור בו פירות וקטניות. התקנה החדשה ראתה בהתנהגות זו דבר רע ואסרה עליו. והטעם מפני ביזוי מצוה.

"גולת הכותרת של מפעליהם למען הקהילה היא חידושו של בית הכנסת הגדול "מגן אברהם" אותו הקים האב מנחם על חורבותיו של בית כנסת  ישן."  —  "לאחר גמר המלאכה, הפך בית-כנסת זה לאחד המפוארים ביותר בעולם, גאוותה של קהילת יהודי עדן. אף כי שמו הרשמי של מוסד תפילה זה היה "מגן אברהם" קרוי היה בפי יהודי עדן בשם "אלמעלאמה אלכבירה" (בית הכנסת הגדול)" ניתן למצוא תיאור של בית הכנסת בדבריו של ר' אברהם ערוסי בספרו "קורא הדורות"
"ריגשות ההערצה כלפי בנין באו לידי שיא ביטויים בחג הפורים. בשעת  יציאתו של הנשיא מבית הכנסת לאחר קריאת המגילה, נהגו הבחורים הגברתנים, "אנשי הרחוב, בעלי השרירים והגרון", עדנים ותימנים כאחד, לרקד לפני בנין ולהריע לו. אימתו של הנשיא, שהיתה מוטלת עליהם כל ימות השנה, מסתלקת לשעות אחדות בפורים: ברשותו של הנשיא מותרת הרצועה, והרסן משתלח.

כל הציטוטים מתוך יהדות עדן / ראובן אהרוני