נחלת יוסף מנהגים סימן ט' אלול

מנהגינו לומר השבח האדרת והאמונה וכו' מאלול עד יהכ"פ לבד:
מנהגינו לקום באשמורת מיום א' דר"ח אלול, ותקיעת שופר מט"ו אלול ואילך מתקנת מו"ז ישועה נע"ג אב"ד דק"ק עדן:
יש יחידי סגולה קמים בכל לילה בחצות ממש וקורין תיקון חצות ותיקון הנפש וכו' וקורין תהלים עד שמתאספים הצבור בתחלת האשמורה אחרונה ואז מתחילים בקשה בשם ה' אל עולם וכו' ובקשה ב' בשם אלהי אברהם וכו' נוסח תימן כ"י, אח"כ ישן אל תרדם וכל הסליחות:
מנהגינו לאחר אשרי וקדיש עומד הש"צ ומתחיל לך ה' הצדקה וכו' וקודם שבט יהודה אומר סליחה א' של ר' שמעיה אליך ה' אקרא וכו' וקודם רחמנא אומר ב' סליחות קמתי, ובעת רצון נוסח תימן כ"י וגומר כל הסליחות הכל כמנהג ספרד המנהג מקדם להתחיל מיום כ"ה באלול לקרות בתורה בראשית בכל יום פרשה משום דקי"ל בכ"ה באלול נברא העולם וביום ר"ה נברא אדה"ר מש"ה גו' בו פרשה אחרונה של מעשה בראשית עד ברא אלהים לעשות: